Mesto vybuduje stojiská na smetné nádoby4. 2. 2015 15:19

V tomto roku mesto spúšťa pilotný projekt budovania uzamknutých prístreškov prekrytých stojísk na smetné nádoby. Ide o novinku, ktorá bude v meste realizovaná už v tomto roku a postupne bude rozšírená po celej Prievidzi.

Otvorené stojiská na nádoby na komunálny odpad sa postupne stanú  minulosťou. Na ich miestach začnú vznikať uzamknuté stojiská s oceľovou nosnou konštrukciou, ktorá bude opláštená. Kľúče od uzamknutých stojísk budú mať k dispozícii obyvatelia konkrétnych bytoviek, ku ktorým patrí nádoba na komunálny odpad.


Projekt prekrytých stojísk na smetné nádoby bude v tomto roku spustený na Dlhej ulici a na Ul. A. Škarvana. Uzamknuté stojiská budú postupne budované v celom meste podľa finančných možností mesta.  „Uvedomujeme si, že ľudia si na nový systém budú musieť zvyknúť, ale v tomto smere musíme prijať dôležité rozhodnutie. Najmä po diskotékach a po víkendoch sa stáva, že smetné nádoby sú poničené, bezprístrešní ľudia vyhadzujú z nádob komunálny odpad a postupne sa znečisťuje celé okolie. Od tohto kroku si sľubujeme čistejšie verejné priestranstvá a zlepšenie environmentálneho prostredia v meste,“ opísala dôvody primátorka Katarína Macháčková.

Doplnené 6. 2. 2015
Finančné prostriedky, ktoré budú použité na vybudovanie prekrytých stanovíšť na nádoby na komunálny odpad, boli sústreďované do fondu životného prostredia v súlade so zákonom č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších prostriedkov. Povinnosť odvádzať poplatok mal prevádzkovateľ skládky za odpady ukladané na skládku odpadov v k. ú. obce, na ktorom sa skládky nachádza. Do fondu životného prostredia boli tiež odvádzané finančné prostriedky získané za odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu.  V zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve zákona č.223/201 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, sú finančné prostriedky v odpadovom hospodárstve účelovo viazané na odpadové hospodárstvo, ich použitie musí byť len v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva.  Použitie finančných prostriedkov na iné účely je porušením platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a je sankcionované kontrolnými orgánmi štátnej správy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri