Mesto pripravuje kúpu ďalších bytovLorem ipsum dolor sit amet 23. 11. 2015 09:13

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorá zabezpečuje odkúpenie v poradí už tretieho bytového domu na Gazdovskej ulici do vlastníctva mesta Prievidza.

V rámci schváleného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, boli odsúhlasené aj všetky súvisiace podmienky k žiadosti o pridelenie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu predmetného bytového domu. 

Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. Mesto Prievidza uznesením MsZ č. 388/13 zo dňa 29.10.2013 v znení uznesenia číslo 131/14 zo dňa 29.04.2014 schválilo na tento účel obstarať kúpou stavbu „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete - Bytový dom 3, Gazdovská ulica Prievidza", ktorý v tomto roku realizuje súkromná stavebná spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka na vlastné náklady a v roku 2016 ho mesto Prievidza odkúpi do osobného vlastníctva za pomoci využitia štátnych prostriedkov na financovanie vo forme poskytovania dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri