Mesto prijalo nový program rozvoja mestaLorem ipsum dolor sit amet 9. 5. 2016 09:18

Strategický dokument reflektuje pripomienky poslancov, zástupcov prievidzských firiem aj širokej verejnosti. Program nahradil Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol platný do konca uplynulého roka.

Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Obsahom Programu rozvoja mesta Prievidza na obdobie 2016-2023 je analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 -2023) je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta ,k zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta  a zároveň k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v meste .
Vzhľadom na charakter predmetného strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania , ktorý bol založený na princípe partnerstva je Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) spracovaný v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní vzniknutých  pripomienok.


K predloženému návrhu dokumentu sa mali možnosť vyjadriť výbory volebných  obvodov, komisie mestského zastupiteľstva, odborní zamestnanci mesta, tretí sektor, podnikatelia, obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. Medzi pripomienky od občanov patrilo napríklad vybudovanie viacerých kruhových objazdov na Bojnickej ceste, ale aj pripomienky k separovanému zberu pre bioodpad zo záhrad - rastliny, listy, tráva, ktoré by zlepšili možnosti domáceho kompostovaniu bioodpadu. Program rozvoja mesta Prievidza akceptoval aj pripomienky spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Výsledkom je zosúladenie strategických dokumentov baní a mesta.


Predložené pripomienky boli prerokované v mestskej rade a následne zapracované do návrhu  materiálu v znení,  ktoré  schválila mestská rada. Plán rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023) je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty  vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie. Plán rozvoja mesta Prievidza nadväzuje na ostatné strategické a koncepčné dokumenty na miestnej ,národnej a nadnárodnej úrovni.


Program rozvoja mesta Prievidza na obdobie rokov 2016 – 2023 je verejne prístupný na internetovej stránke mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri