Mesto Prievidza poskytne dotáciu Materskému centru Slniečko19. 2. 2016 10:14

Radnica poskytne Materskému centru Slniečko finančné prostriedky z rozpočtu mesta na rok 2016, ktoré sú určené na úhradu časti prevádzkových nákladov, ako i na výdavky spojené s organizáciou podujatia „Míľa pre mamu“. Výška dotácie je v celkovej sume 4 500 eur.

Začiatkom februára 2016 uzatvorilo mesto Prievidza s MC Slniečko, o.z., Prievidza, zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na základe odporúčania komisie MsZ starostlivosti o obyvateľov a v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2016.

Finančný príspevok sa zvýši
Materské centrum si v tomto roku z mestského rozpočtu výrazne prilepší a to až na sumu 4500 eur. Táto čiastka bude môcť byť použitá na dva účely. Materské centrum bude môcť použiť finančnú čiastku vo výške 3 800 eur na úhradu časti svojich prevádzkových nákladov za elektrinu, kúrenie, vodu a prenájom. Na výdavky spojené s organizáciou XII. ročníka akcie „Miľa pre mamu“, ktorá sa bude konať v máji 2016 na Námestí slobody v Prievidzi, určilo mesto  finančnú podporu vo výške 700 eur. Dotácia sa vzťahuje najmä na uhradenie nákladov spojených so zabezpečovaním ozvučenia, reklamy, spotrebného materiálu a kultúrneho programu. „Som rada, že mesto Prievidza môže v roku 2016 podporiť nielen športové kluby pracujúce s mládežou, ale vyčlení finančné prostriedky aj pre tých najmenších. Našim cieľom je, aby mamičky s deťmi mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas už v rannom veku detí,“ vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri