Mesto Prievidza poskytne dotáciu Materskému centru Slniečko29. 3. 2019 11:02

Mesto Prievidza poskytne Materskému centru Slniečko dotáciu z rozpočtu mesta aj v roku 2019. Finančné prostriedky mesto poskytuje na úhradu časti prevádzkových nákladov, ako i na výdavky spojené s organizáciou rodinných podujatí. Výška dotácie je v celkovej sume 5700 eur.

V uplynulých dňoch uzatvorilo mesto Prievidza s MC Slniečko, o.z., Prievidza, zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na základe odporúčania komisie starostlivosti o obyvateľov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2019.

Najväčšia časť prostriedkov bude využitá na úhradu časti prevádzkových nákladov za elektrinu, kúrenie, vodu a prenájom priestorov v Centre voľného času, Ul. K. Novackého 14, Prievidza.
Zároveň bude dotácia z rozpočtu mesta využitá aj na zorganizovanie obľúbenej celoslovenskej akcie „Míľa pre mamu“, ktorá sa bude konať v máji 2019.

V tomto roku sa mesto rozhodlo podporiť aj organizovanie podujatia „Dni komunity“ – rodičovský deň , počas ktorého sú realizované rôznorodé aktivity rodičov s deťmi ako tvorivé dielne, športové súťaže, odborné prednáška a divadelné predstavenie pre najmenších.

„Som rada, že mesto Prievidza môže v roku 2019 opätovne podporiť nielen športové kluby pracujúce s mládežou, ale vyčlení finančné prostriedky aj pre najmenších a ich rodičov. Našim cieľom je, aby rodičia s deťmi mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas už v rannom veku detí,“ uzatvára primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri