Mesto Prievidza ocenili za prácu s mládežouLorem ipsum dolor sit amet 16. 10. 2019 14:49

Mesto Prievidza si 11. októbra 2019 prevzalo ocenenie sTOPa 2019 v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Svojimi aktivitami podporuje u mladých ľudí myšlienku aktívneho občianstva a participácie.

Asociácia krajských rád mládeže a odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili 11. októbra 2019 v Banskej Bystrici nultý ročník slávnostného oceňovania sTOPa 2019. Odborná komisia hodnotila aktivitu, angažovanosť a príklad dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity. Mesto Prievidza získalo ocenenie v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

Mesto Prievidza dlhodobo rozvíja spoluprácu samosprávy a mladých ľudí. Od roku 2009 sa v meste pravidelne organizuje Fórum detí a mládeže ako neformálna platforma, ktorá tri až štyrikrát ročne vytvára priestor na vzájomný dialóg mladých ľudí, pracovníkov s deťmi a mládežou, organizácií pracujúcich s mládežou a zástupcov samosprávy. To, že mestu Prievidza záleží na zvyšovaní kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta, potvrdzuje aj prijatie strategického dokumentu, ktorý definuje priority a ciele mesta Prievidza v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou. Stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 schválilo mestské zastupiteľstvo v auguste 2017.

Od roku 2018 pôsobí v Prievidzi aj Rada mladých ako poradný orgán mestského zastupiteľstva. Do Rady mladých si svojich zástupcov delegujú mládežnícke organizácie a žiacke školské rady základných a stredných škôl so sídlom v Prievidzi. Práve Rada mladých podporuje myšlienku participácie a rozvíja u mládeže zručnosti potrebné pre aktívny občiansky život v demokratickej spoločnosti. Možnosť podieľať sa na rozhodovaní  napomáha presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto skupiny obyvateľov.

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri