Mesto Prievidza informuje o povinnosti čipovania psovLorem ipsum dolor sit amet 3. 10. 2018 09:12

Mesto Prievidza v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti) v znení neskorších predpisov
oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

•    zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

•    a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá, ako uvádza § 54g ods. 2 prechodných ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti.

Podľa § 19 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona o veterinárnej starostlivosti je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods.1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri