Mesto podporilo neziskovú organizáciu Spokojnosť20. 5. 2019 10:11

Každoročne mesto Prievidza podporuje viacero organizácií sociálnej pomoci. Centrum sociálnych služieb Spokojnosť získalo 6000 EUR na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na Ciglianskej ceste.

Dotácia bude primárne slúžiť na krytie nákladov a prevádzku centra za účelom poskytnutia sociálnej služby počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Medzi hlavné priority neziskovej organizácie Spokojnosť patria primárna a sekundárna prevencia a eliminácia sociálnej patológie pri deťoch a mládeži. Tieto priority sa snaží centrum realizovať prostredníctvom aktívneho trávenia voľného času, ale aj odborným riešením problémov prostredníctvom metód sociálnej práce, pri čom nám pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí sú nápomocní pri zvládnutí pravidelných aktivít. Spokojnosť taktiež spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, verejnými inštitúciami, aj so základnými umeleckými školami a s centrami voľného času.

"Okrem pravidelnej dotácie na prevádzku centra sa snažíme pomôcť aj finančnými príspevkami na kultúrne akcie pre deti, ktoré Spokojnosť organizuje. Aj touto cestou ďakujem všetkým zamestnancom a riaditeľke centra, ktorý sa dlhoročnou a systematickou prácou venujú marginalizovaným skupinám a ohrozeným deťom v našom meste" uzatvára primátorka Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri