Mesto ocenilo najlepších žiakovLorem ipsum dolor sit amet 16. 6. 2015 09:50

Polovica júna už tradične patrila oceneniu najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2014/2015.

Zoznam ocenených žiakov:
Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského

1. Michal Kukaň
 je žiakom štvrtého ročníka. Každoročne patrí k úspešným riešiteľom Matematického klokana. V tomto šk. rok získal  2. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Treba ešte pripomenúť, že Miško sa naplno venuje aj športu, je úspešným hokejistom.

2. Paulína Hilkovičová
je šiestačka, ktorá dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, krásne maľuje a venuje sa aj hudbe. Úspešná bola v matematickej olympiáde, v okresnom kole obsadila 2. miesto.

3. Lenka Pozsonyiová
navštevuje siedmy ročník základnej školy. Aktívne sa zapája do vedomostných súťaží. Jej obľúbeným vyučovacím predmetom je nemčina, v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku získala 2. miesto.

4. Hana Černáková, Mária Padyšáková a Jaroslav Štepánek

sú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí spoločne vytvorili zaujímavú prezentáciu z geografie na tému „Prírodné pomery“ a  v celoslovenskom kole národného projektu „Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ získali 1. miesto za tvorbu digitálnych objektov.
Hanka je navyše aj úspešnou riešiteľkou biologickej olympiády, v krajskom kole obsadila pekné 4. miesto.

5. Oliver Ondrejec
je zástupca basketbalového mužstva mladších žiakov, ktorí v tomto školskom roku úspešne zdolávali svojich súperov a stali sa majstrami okresu.

6. Gabriela Ficová

táto žiačka deviateho ročníka sa úspešne zúčastňovala mnohých vedomostných a umeleckých súťaží. V tomto školskom roku sa stala víťazkou okresného kola biologickej olympiády a v krajskom kole skončila na veľmi peknom štvrtom mieste. Svoju školu každoročne  úspešne reprezentuje aj v súťažiach v aranžovaní kvetov.

7. Laura Gonsková

je umelecky nadaná deviatačka, svojím spevom obohacuje  všetky kultúrno- spoločenské podujatia organizované školou. V okresnom kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín získala 2. miesto.

Základná škola, Ulica energetikov


8. Lucia Bírová
zastupuje skupinu dievčat piateho až ôsmeho ročníka, ktoré sa rozhodli svoj voľný čas venovať fitnes aerobiku. Úlohu roztlieskavačiek zvládli na výbornú na takých veľkých športových podujatiach ako sú zápasy basketbalového či volejbalového klubu v Prievidzi či na medzinárodnom turnaji basketbalu žien v Košiciach. Pravidelne sa zúčastňujú aj kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných školou a mestom Prievidza. Sú víťazkami Top talent festu 2015 Trenčianskeho kraja a celoslovenskej súťaže Pohyb bez bariér Star dance.

9. Alena Štorcelová
je svedomitá siedmačka, ktorá základnú školu reprezentuje v umeleckých aj vedomostných súťažiach žiakov. V tomto školskom roku zvíťazila v okresnom kole biologickej aj geografickej olympiády a v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou týchto súťaží.

10. Mário Zimmer
je žiakom deviateho ročníka a zástupcom futbalistov zo športových tried základnej školy. Vo  futbalovej súťaži Coca Cola Cup chlapci vybojovali 3. miesto v Trenčianskom kraji a v súťaži Jednota Cup sa družstvo starších žiakov stalo víťazom regionálneho kola.

11. Simona Barcíková

patrí medzi talentovaných žiakov školy, počas celých deviatich rokov školskej dochádzky úspešne reprezentovala školu vo vedomostných alebo umeleckých súťažiach a aktívne sa zapájala do rôznych podujatí organizovaných školou. V krajskom kole matematickej a fyzikálnej olympiády získala popredné umiestnenie. Je aj talentovanou tanečnicou a klaviristkou.

Základná škola, Malonecpalská ulica

12. Tomáš Matuška
Tomáš je aktívny, zodpovedný siedmak a úspešný športovec. Školu reprezentuje v atletike, basketbale či vybíjanej, no zúčastňuje sa aj matematických a ekologických súťaží. Na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže Zimná kalokagatia, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR spolu so Slovenským olympijským výborom vybojoval v bežeckom lyžovaní bronzovú medailu.

13. Jakub Krajč
každoročne úspešne reprezentuje školu vo vedomostných a športových súťažiach. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom geografickej olympiády, víťazom okresného kola matematickej olympiády a Pytagoriády. V celoslovenskom kole Pytagoriády tiež zabojoval a stal sa úspešným riešiteľom tejto matematickej súťaže.


14. Ela Gatialová
je deviatačka, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky a je jazykovo nadaná. Zvíťazila v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a v silnej celoslovenskej konkurencii skončila na 5. mieste. Tento úspech je pre Elu odrazovým mostíkom k splneniu jej sna a to pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.

15. Dominika Polerecká a Branislav Žovin
sú aktívni deviataci, členovia školskej rady. Školu reprezentujú vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach. Ich spoločným veľkým úspechom je 1. miesto v národnom kole Medzinárodnej súťaže štatistických posterov.  Dominika a Braňo sa zapojili do súťaže s posterom „Separovanie odpadu“, ich práca postúpila do medzinárodného kola a bude vystavená na 60. svetovom štatistickom kongrese v brazílskom Riu de Janeiro.


Základná škola, Mariánska ulica

16. Dario Mikuš
je intelektovo nadaný šiestak, ktorý sa so záujmom venuje programovaniu. Dario má zmysel pre presnosť, efektívnosť a pracovitosť. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Pytagoriády a víťazom celoslovenského kola medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015.

17. Ján Plachý
žiak šiestej triedy programu APROGEN pre nadané deti je usilovný a cieľavedomý. Aktívne sa zapája do mnohých vedomostných súťaží a olympiád. V celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2015 obsadil 2. miesto.

18. Ján Šimko
Janko je svedomitým a usilovným žiakom, ktorý dosahuje výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Medzi jeho záľuby patrí programovanie. V súťaži v programovaní Baltie 2015 získal v krajskom kole 3. miesto a v celoslovenskom kole tejto súťaže skončil siedmy.

Základná škola, Rastislavova ulica

19. Simona Gombarčíková
žiačka šiesteho ročníka, dosahuje veľmi dobré výchovno – vzdelávacie výsledky. Aktívne sa zapája do podujatí organizovaných školou. Je víťazkou okresného kola súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a v krajskom kole tejto súťaže získala 3. miesto.

20. Patrik Prístupný
je všestranne nadaný ôsmak, vyniká zručnosťou a má kladný vzťah k technike. V tomto školskom roku sa stal úspešným riešiteľom fyzikálnej olympiády, v krajskom kole technickej olympiády obsadil 2. miesto a v celoslovenskej súťaži „Stavebníctvo rukami našich žiakov“, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania získal 3. miesto.

21. Františka Mečiarová
má celých deväť rokov svojej školskej dochádzky na vysvedčení priemer známok 1 celá. Zúčastňuje sa všetkých vedomostných a umeleckých súťaží. Je spoľahlivá, milá a vždy ochotná pomôcť. V tomto školskom roku sa stala úspešnou riešiteľkou okresných a krajských kôl súťaží: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda z anglického jazyka, Biologická olympiáda a Fyzikálna olympiáda.

22. Roman Lenčeš
je deviatak, ktorý svoje logické myslenie a technické zručnosti využíva v odbore techniky. Zapája sa do súťaží Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a do základoškolskej odbornej činnosti. Úspešne reprezentuje školu aj mesto Prievidza. V krajskom kole Technickej olympiády obsadil 2. miesto, v celoslovenskom kole súťaže „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ 3. miesto a v celoslovenskom kole fyzikálnej základoškolskej odbornej činnosti získal 2. miesto.

Základná škola, Ulica Sama Chalupku


23. Valentína Vlková
je šikovná siedmačka a veľmi talentovaná speváčka. V tomto školskom roku už získala ocenenie „Talent Trenčianskeho kraja“. Úspech dosiahla v súťaži v speve frankofónnych piesní „Spievam po francúzsky 2015“. Je víťazkou celoslovenského kola tejto speváckej súťaže a postúpila do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční 19. júna 2015 v Banskej Bystrici. Veríme, že Valentínka bude úspešná, držíme jej palce!

24. Branislav Hromada
zastupuje basketbalové družstvo školy. Na Majstrovstvách Slovenska základných škôl chlapci vybojovali 2. miesto.Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika

25. Marianna Bláhová
je veľmi šikovná prváčka, medzi jej najväčšie záľuby patrí kreslenie a maľovanie. Svoje pocity a nálady prenáša na papier ako ozajstný majster štetca a palety. V tomto školskom roku jej bolo porotou udelené 3. miesto v  celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaži „Malá krajina – veľké osobnosti. Slávni a naši 2014“.

26. Adrián Lugár
tento výtvarne nadaný žiak chodí do tretej triedy. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  „Tento strom sa mi páči“ očaril odbornú porotu svojou prácou „Strom života“. Je spoluautorom víťazných výtvarných prác v súťažiach „Európa v škole“ a „My sa nevieme sťažovať“. Jeho tvorba je originálna a vyniká krásnou kompozíciou prepojenou s citlivým stvárnením témy.

27. Viktória Dutková
je talentovaná tretiačka, ktorá získava popredné umiestnenia v okresných, ale aj medzinárodných výtvarných súťažiach. Jej originálne riešenie témy upútalo porotu v celoslovenskom kole súťaže „Ľudské práva očami detí“. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR a Viktória v nej získala 2. miesto.

28. Ella Ťapajnová
desaťročnú Ellu veľmi baví umelecký prednes. Je víťazkou krajského kola súťaže v prednese rozprávok „ Rozprávkove vretienko“. Nestratila sa ani v silnej celoslovenskej konkurencii recitátorov – získala cenu poroty za pozoruhodný prednes.

29. Valentína Bališová

je štvrtáčka, ktorá sa od malička venuje recitácii poézie a divadlu. V tomto školskom roku bola úspešná vo viacerých recitačných súťažiach, no najcennejšie umiestnenie - 2. miesto získala v krajskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku „ Jazykový kvet“.

30. Marek Dežerický
zastupuje kolektív 4.A triedy. Spoločne napísali knihu bájok o vyhynutých alebo chránených zvieratách. Kniha „Štvrtácke bájky“ zožala úspech v súťaži Európa v škole. Jej autori sú víťazmi krajského kola a v celoslovenskom kole im bolo udelené čestné uznanie.

31. Daniel Jergič
je žiak piateho ročníka, má vynikajúci prospech a rád sa zapája do rôznych školských aktivít a súťaží. Daniel je autorom zaujímavého videa o priateľstve medzi deťmi rôznych rás a národov. Video má názov „Žijeme len raz“ a v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole s ním obsadil 1. miesto.

32. Katarína Karáseková
počas celého deväťročného štúdia dosahovala výborné vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku získala v okresnom kole dejepisnej olympiády 1.miesto a v celoslovenskom kole súťaže v prednese v anglickom jazyku ,,Jazykový kvet“ obsadila 3. miesto.

33. Eduard Žňava
je úspešný deviatak, mimoriadne aktívny v školskej aj mimoškolskej činnosti. V okresnom kole matematickej olympiády získal 3. miesto a stal sa úspešným riešiteľom  krajských kôl matematickej, fyzikálnej aj chemickej olympiády.

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka

34. Dagmar Budd
k jej záľubám patrí biológia a maľovanie. Už deväť rokov je žiačkou výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Školu reprezentuje v mnohých celoštátnych, ale aj medzinárodných súťažiach. Opakovane zvíťazila v celoslovenskej súťaži „Vták roka“, ktorou Slovenská ornitologická spoločnosť upozorňuje na ohrozené vtáčie druhy žijúce v okolí ľudí. Jej láska k prírodným vedám ju doviedla ku spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, kde sa vo februári tohto roku uskutočnila samostatná výstava jej obrazov. Dagmar je nielen talentovaná výtvarníčka, úspech žne aj na poli vedy - je víťazkou 4. ročníka detskej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity v Prahe.

35. Oliver Hrdý
piaty rok študuje hru na gitare, je talentovaný, vytrvalý a zodpovedný. Základnú umeleckú školu reprezentuje na rozmanitých koncertoch a v súťažiach získava popredné umiestnenia. Jeho tohoročné úspechy sú :
2. miesto v celoslovenskej súťaži „Ružomberská klasická gitara 2015“,
Strieborné pásmo v „Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 2015“
a Čestné uznanie v  „Medzinárodnej súťaži Fernanda Sora Frýdek-Místek 2015“.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri