Mesto bude mať už len jedno nariadenie na umiestňovanie volebných plagátov15. 1. 2016 08:05

Štyri všeobecne záväzné nariadenia upravujúce pravidlá vylepovania volebných plagátov na území mesta nahradí jedno spoločné.

V súlade s § 16 zákona č. 181/ 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov má mesto povinnosť všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Vyhradená plocha na výlep plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Mesto Prievidza malo doposiaľ prijaté 4 všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré riešili umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre všetky druhy volieb. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mestské zastupiteľstvo prijalo VZN mesta Prievidza č. 166 / 2015 o umiestňovaní volebných plagátov. Nové VZN upravuje podmienky výlepu volebných plagátov na území mesta Prievidza. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri