Mení sa Územný plán mesta Prievidza18. 4. 2017 13:02

Poslanci Mestského zastupiteľsva v Prievidzi schválili zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnok č. 11 k VZN č.  31/1995 o územnom pláne mesta. Čo prinesú schválené zmeny?

Zmeny a doplnky č. 15 k územnému plánu Prievidze boli obstarané z dôvodu požiadavky obyvateľov ulíc Duklianska, Ul. A. Sládkoviča a Ul. Ľ. Štúra na zachovanie jestvujúceho funkčného využitia tejto lokality pre rodinné domy, pričom pôvodný územný plán navrhoval v tomto území zástavbu centrálneho mestského charakteru budov s 3. až 4. podlažiami. Ďalším dôvodom pre obstaranie zmien a doplnkov územného plánu bola požiadavka mesta Prievidza na doplnenie cyklistických trás a tiež dopravnej plochy - parkoviska na Ul. Riečna do zoznamu verejnoprospešných stavieb, čo je predpokladom pre bezplatný prevod pozemkov pod týmito plánovanými stavbami od Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Prievidza. 
 
Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu mesta Prievidza je vykonané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Návrh bol zverejnený a následne prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávami, dotknutými právnickými osobami ako aj s verejnosťou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri