Mení sa rokovací poriadok MsZ17. 6. 2016 08:55

K predloženiu návrhu zmeny Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi došlo na základe interpelácie poslanca MsZ v Prievidzi Ing. Richarda Takáča, ktorý na MsZ konanom dňa 26.04.2016 vystúpil s požiadavkou nečítať návrhy uznesení MsZ, nakoľko nimi disponujú poslanci v písomnej forme.

V zmysle § 12 ods. (12) zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení „Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“ Doteraz návrh na uznesenie MsZ predkladala návrhová komisia ihneď po ukončení rozpravy k prerokovanému materiálu a podľa potreby po skončení všeobecnej diskusie vždy v plnom znení čítaním doslovného návrhu. V rámci navrhovanej zmeny sa tento spôsob upravuje o možnosť predloženia návrhu aj bez čítania doslovného návrhu s odvolaním sa na písomný návrh, ktorý obdržali poslanci pred začiatkom rokovania.

Ďalej sa do navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku zapracovala aj možnosť podať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predkladanému návrhu. V tomto prípade sa vyžaduje doslovné prečítanie návrhu na uznesenie.

Pri predkladaní návrhov nariadení mesta sa postupuje primerane podľa ustanovení vzťahujúcich sa k príprave návrhov uznesení.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri