Marcové rokovanie mestského zastupiteľstva31. 3. 2017 10:41

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi rokovali o viacerých bodoch.

Z bodu „rôzne“ bol na úvod rokovania presunutý bod „Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre“.  Na rokovaní MsZ v Prievidzi sa zúčastnil ako hosť primátor mesta Partizánske Jozef Božík. Poslanci predmetnú výzvu schválili.

Ďalšie body rokovania MsZ boli nasledovné:
•    Doplnenie obsahu Zmien a doplnkov č.16 územného plánu mesta Prievidza    
•    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa zrušuje VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej ochrany    
•    Obsah Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza    
•    Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2016
•    Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice    
•    Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi    
•    Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk    
•    Výzva na zaujatie stanoviska k problematike znečisťovania a ochrany ovzdušia na hornej Nitre
•    Zoznam majetko právnych vecí    
•    Bod rôzne    

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri