Májové rokovanie mestských poslancov17. 5. 2017 08:56

Dňa 15. mája rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

RTV Prievidza:

V rámci programu mestského zastupiteľstva boli prerokované nasledovné  body:

Návrh - Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste    

Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
   
Návrh  Doplnku č.1 k VZN č.10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017    

Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza    

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017    

Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31.12.2016

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi    

Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS Prievidza na rok 2017
   
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza    

Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o    

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017    

Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016    

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2016
   
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2016    

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS Prievidza za rok 2016    

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016    

Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych zmlúv za rok 2016
   
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2016

V bode rôzne boli prerokované nasledovné body:
•    Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
•    Informácia Komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o splnení povinností verejných funkcionárov
•    Správa zástupcov mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri