Kurz korčuľovania pre našich predškolákov14. 3. 2019 09:04

Deti z Materskej školy  na ulici M. Gorkého sa počas januára a februára zúčastnili na 10 - dennom kurze korčuľovania na Zimnom štadióne v Prievidzi. 

Na kurz boli vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sú poskytované predškolákom na výchovno-vzdelávaciu činnosť a didaktické pomôcky. Tréningy zabezpečili tréneri mestského športového hokejového klubu Prievidza. 

Všetkým, ktorým zišla na um táto skvelá myšlienka, patrí poďakovanie detí, rodičov a zamestnancov školy. Mestu Prievidza za finančné prostriedky a možnosť kurz realizovať a trénerom MŠHK za každodennú trpezlivosť, pomoc, podporu  a srdce, ktoré deťom na ľade počas  každého tréningu odovzdávali.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.*v prípade záujmu pošlem fotofokumentáciu
-Riaditeľka Materskej školy  na ulici M. Gorkého-

Kurz korčuľovania pre predškolákov
Predškoláci materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v termíne od 1.9.2018 na základe záujmu zákonných zástupcov bezplatne absolvovali kurz korčuľovania. Kurz sa realizoval dvakrát týždenne na zimnom štadióne pod kvalifikovaným vedením trénerov hokeja  Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o..

Realizácia kurzu sa vyžadovala špeciálne pomôcky - korčule, ochrannú prilbu, chrániče na kolená, chrániče na zápästia, pevné rukavice. Deti využili pomôcky vlastné alebo také, ktoré zakúpilo mesto Prievidza.

Kurz korčuľovania sa realizoval v súlade s metodikou predprimárneho vzdelávania, kde sú stanovené výchovnovzdelávacie aj organizačno-technické požiadavky. Po absolvovaní kurzu každé dieťa dostalo diplom.

Finančné prostriedky ktoré sú prideľované zriaďovateľovi materských škôl možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí. Mesto Prievidza sa tento rok rozhodlo, že vyčlení časť finančných prostriedkov na kurz korčuľovania. Zo zostávajúcich finančných prostriedkov boli zakúpené didaktické pomôcky, hračky, výtvarné potreby v súlade s požiadavkami jednotlivých materských škôl.

Posledný turnus kurzu bude ukončený dňa 18.03.2019, kedy deti z MŠ na Ulici J. Matúšku prevezmú od svojich trénerov diplomy o absolvovaní kurzu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri