Kto sa mohol stať nájomcom bytov na Gazdovskej uliciLorem ipsum dolor sit amet 27. 1. 2016 10:33

V týchto dňoch sa začínajú sťahovať do tretieho bytového domu na Gazdovskej ulici noví nájomníci.

Súkromná stavebná spoločnosť z nášho regiónu postavila z vlastných zdrojov už tretiu bytovku na Gazdovskej ulici v Prievidzi. „O tom, kto tam pôjde bývať, si mohla rozhodovať sama. Ale zvolila ten istý model, ako v prípade prvých dvoch  bytoviek. Ponúkla mestu, aby dalo príležitosť získať nájomný byt tým, ktorí sú evidovaní ako žiadatelia v meste,“ uviedla Helena Dadíková členka bytovej rady.
                                                                                                       
Mesto listom z 9.septembra 2015 oznámilo všetkým evidovaným žiadateľom (takmer 400) o pridelenie bytu v Prievidzi list, že sa  pripravuje odovzdávanie 24 b. j. na Gazdovskej ulici v mestskej časti Necpaly a uviedlo ich parametre:
- 4  jednoizbové byty vo výmere  – 2 x 33,87 m2, 2 x 38,37 m2,
- 14 dvojizbových bytov vo výmere – 6 x 51,31 m2, 2 x 49,13 m2, 2 x 41,50 m2, 4 x 41,22 m2
- 6 trojizbových bytov vo výmere – 2 x 66,96 m2  ; 4 x 66,68 m2

Mesto informovalo záujemcov aj o výške mesačného nájomného :
- jednoizbový byt vo výmere 33,87 m2                122,71 €
- jednoizbový byt vo výmere 38,37 m2                139,01 €
- dvojizbový byt vo výmere 41,22 m2                 149,34 €
- dvojizbový byt vo výmere 41,50 m2                 150,35 €
- dvojizbový byt vo výmere 49,13 m2                 177,99 €
- dvojizbový byt vo výmere 51,31 m2                 185,89 €
- trojizbový byt vo výmere 66,68 m2                 241,58 €
- trojizbový byt vo výmere 66,96 m2                 242,59 €

V uvedenej výške mesačného nájomného nie sú zahrnuté poplatky spojené s užívaním bytu, t.j. vykurovanie, ohrev vody, záloha za studenú vodu, osvetlenie spoločných priestorov, záloha za elektrickú energiu a káblová televízia (t.j.minimálne od 80 do  200 € predstavujú ešte služby spojené s bývaním podľa veľkosti bytu. Ceny nájomného neurčilo ani mesto, ani investor, ale zákon. Ceny energií a služieb spojených s bývaním sú vecou regulačných úradov a ponuky.
Nakoľko sa výstavba bytov uskutočnila v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, museli budúci nájomcovia spĺňať aspoň jednu z  podmienok:
a) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje trojnásobok životného minima; pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Životné minimum na jednu osobu činí 198,09 €, na ďalšiu spoločne posudzovanú osobu (manžel/ka) 138,19 €, na jedno dieťa 90,42 € (napr. mesačné životné minimum rodiny s jedným dieťaťom činí 426,70 €, rodiny s dvoma deťmi 517,12 €),
b) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok životného minima, ak
- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (predložiť posudok Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ťažkom zdravotnom postihnutí),
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok rovnako ako v bode a).
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov.

Zároveň mesto záujemcom oznámilo, že v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení bude požadovať od budúcich nájomcov finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájomného. Stanovená výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu:
- jednoizbový byt vo výmere    33,87 m2     736,26 €
- jednoizbový byt vo výmere    38,37 m2     834,06 €
- dvojizbový byt vo výmere     41,22 m2      896,04 €
- dvojizbový byt vo výmere     41,50 m2      902,10 €
- dvojizbový byt vo výmere     49,13 m2     1067,94 €
- dvojizbový byt vo výmere     51,31 m2     1115,34 €
- trojizbový byt vo výmere     66,68 m2      1449,48 €
- byt trojizbový byt vo výmere 66,96 m2    1455,54 €

Každý, kto mal záujem o niektorý z bytov v novej bytovke, musel predložiť:
-zdokladovanie splnenia aspoň jednej podmienky stanovenej zákonom č. 443/2010 Z.z. v platnom znení;
-zdokladovanie schopnosti pravidelne uhrádzať nájomné a náklady spojené s užívaním bytu, pričom minimálny príjem činí životné minimum rodiny + 150,00 €;
-vypísanie žiadosti o pridelenie bytu, ktorú  dostali žiadatelia v prílohe a v termíne do 30.9.2015 bolo uvedené doklady potrebné zaslať na Správu majetku mesta Prievidza, Ten, kto nedoručil   v uvedenej lehote  požadované doklady, deklaroval tým vlastne  nezáujem o tieto byty a zároveň zostal naďalej evidovaný ako záujemca o pridelenie bytu.

Záujem prejavilo v stanovenom termíne o 1 - izbový 14 záujemcov, z nich 7 nespĺňalo podmienky  a 7 bolo zaradených do zlosovania, pričom v ponuke boli 4 byty. O 2 - izbový prejavilo najviac - 54 záujemcov, z ktorých 19 nespĺňalo podmienky a 35 bolo zaradených do zlosovania s tým, že v ponuke bolo 14 bytov. Napokon o 3- izbový sa uchádzalo 27 záujemcov, z nich 20 nespĺňalo podmienky a 7 bolo zaradených do zlosovania o 6 bytov. Losovanie sa uskutočnilo za účasti členov bytovej rady (poslancov a neposlancov – obyvateľov mesta), právneho zástupcu mesta a notára, ktorý mal dohľad nad losovaním.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri