Krajšie okolie Základnej školy na Rastislavovej ulici12. 10. 2011 07:55

V decembri 2010 sa naša Základná škola Rastislavova ulica zapojila prostredníctvom Rodičovské združenia pri ZŠ do 4.  ročníku zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlásil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis. Predmetom našej žiadosti o grant bol projekt pod názvom  Školský park – náučná a relaxačná zóna pre školskú komunitu a občanov mesta.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo:

 • - odstrániť nefunkčnosť verejných priestorov pred hlavnou budovou školy
 • - vybudovať školský park, ktorý bude okrem náučnej a relaxačnej funkcie tvoriť dôstojnú tvár najväčšej školy priamo v centre mesta
 • - poskytnúť celej školskej komunite a občanom mesta príjemné prostredie na oddych a relaxáciu
 • - podporiť výchovu k ochrane životného prostredia, formovanie vzťahu k okoliu a správania sa k prírode
 • - projektovými aktivitami posilniť okrem iného aj vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce a podporiť zároveň starostlivosť o verejné priestranstvo zo strany školskej komunity.

Vďaka tomu, že projekt bol úspešný, získala škola grant vo výške 2013,25€ a tak sa mohlo pristúpiť k plánovaným zmenám daného priestranstva. V rámci projektu sa v čase od februára 2011 až do jesene daného roku postupne realizovali tieto aktivity:

 • - v spolupráci so zriaďovateľom, prostredníctvom referátu životného prostredia bol prehodnotený stav drevín a na základe  odborného stanoviska a súhlasu bol vykonaný výrub starých stromov, ktorý zabezpečila firma TEZAS, ako jeden zo sponzorov  projektu (venovala škole aj výsadbový materiál)
 
 • - vďaka ďalším sponzorom získala škola materiál na vybudovanie chodníka, ktorý škole nezištne urobila firma TOMYSTAV
 
 • - bolo odstránené poškodené a nevkusné kovové zábradlie okolo školy a to  nahradil živý plot, ktorý vysadili žiaci a zamestnanci školy;
 
 • - v priestoroch, kde boli pred realizáciou projektu staré tuje, ktoré výrazne znečisťovali prostredie, vznikli dva kvetinové záhony; na realizácii výsadby kvetín sa podieľala nielen škola, ale aj obyvatelia daného volebného obvodu, konkrétne z Ul. Hodžu, ktorá so školou susedí;
 
 • - v auguste, pred začiatkom školského roku boli v parku osadené lavičky, informačný panel a odpadkové koše, ktoré sa zakúpili zo získaného grantu a z rozpočtu rodičovského združenia
 
 • - v septembri žiaci vyrobili pod vedením svojich pedagógov vtáčie búdky, ktoré sa inštalovali na stromy v parku; zároveň boli stromy označené menovkami.

Plánované aktivity v rámci projektu sú splnené a my sa tešíme na jarné mesiace, aby sme náš školský park mohli naďalej skrášľovať! Nadačnému fondu Tesco, Nadácii Pontis, sponzorom, rodičovskému združeniu, aktivačným pracovníkom mesta a každému, kto škole pomohol pri realizácii tohto úspešného projektu, ďakuje v mene celej školy.

 
 
 PaedDr. Václava Juríková, riaditeľka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri