Kontroly na základných školáchLorem ipsum dolor sit amet 19. 2. 2014 08:25

V mesiacoch december 2013 a január 2014 navštívila primátorka mesta Katarína Macháčková deväť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Bolo to  sedem základných škôl, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Dôvodom pracovných stretnutí bolo  získať predovšetkým podrobné informácie o potrebách konkrétnych škôl a školských zariadení.

Počas pracovných návštev riaditelia jednotlivých škôl poukazovali na ich aktuálne problémy, nedostatky v oblasti financovania, materiálno – technického vybavenia, zrealizované kroky v oblasti vykonávania údržby a riešenia havarijných situácií  škôl a školských zariadení.

Na stretnutiach riaditelia   prezentovali svoje aktivity a projekty, ktoré realizujú učitelia spolu so žiakmi základných škôl. Predmetom stretnutí boli najviac diskutované potreby opráv a investícií v jednotlivých školách. „Dlhodobo poukazujeme na investičný dlh ktorý máme. Teda to čo malo byť opravené pred niekoľkými rokmi stále opravené nie je. Napríklad v minulosti sme zaznamenali pád stropu na objekte Materskej školy na Ulici Š. Závodníka. K tomuto by nedošlo, keby sa včas vynakladajú potrebné financie na opravu školských objektov. Hasiť problémy v okamihu, keď nastanú, je neskoro. Musíme sa tomu do budúcna vyvarovať. Aj preto som bola osobne získať čo najviac informácií o stave budov jednotlivých škôl i o potrebách konkrétnych škôl a školstve ako takom,“ podotkla primátorka Katarína Macháčková.

Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza považovali taktiež pracovné stretnutia s primátorkou za potrebné. „Vedenie mesta sme oboznámili s tým, čo nás trápi. Primátorka mesta sa oboznámila so stavom školskej budovy, ako aj s úrovňou 1. etapy  rekonštrukčných prác vykonaných na rozvodoch ústredného kúrenia  a   zatekajúcich strechách na spojovacích chodbách školy. Zriaďovateľ nám poskytol v r.2013 finančné prostriedky na ich opravu a plánuje v týchto rekonštrukciách  aj  v r.2014 pokračovať. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť odstránenie   havarijných stavov,“ opísala stretnutie riaditeľka ZŠ na Rastislavovej ul. Václava Juríková.

RTV Prievidza:

V niektorých školách už boli realizované investície v priebehu roka 2013. Jednou z takých škôl je aj ZŠ Ul. S. Chalupku. „V roku 2013 sa nám podarilo v našej škole vymeniť staré okná za plastové v piatich triedach. Finančné prostriedky nám poskytlo mesto Prievidza v celkovej sume 10 048,86 €. Primátorka kontrolovala aj tento zrealizovaný projekt. Diskutovali sme však aj na tému počtu žiakov a tried, počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov a problémoch vo výchovno – vzdelávacom procese. Návštevy vedenia mesta sú prospešné aj z hľadiska investičných  zámerov  mesta do budov škôl. Majú pre nás veľký význam,“ zhodnotil na záver riaditeľ školy Juraj Pasovský.

Primátorka mesta absolvovala pracovné stretnutia na jednotlivých školách aj za účelom získania informácií o kvalite  výchovno – vzdelávacích procesov a zabezpečovaní vzdelávania a voľnočasových aktivít detí a žiakov v  školách a centre voľného času.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri