Kontroly bilbordov v meste14. 7. 2014 13:28

V rokoch 2013 a 2014 bola vykonaná fyzická inventarizácia reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Prievidza, pričom bolo zistených približne 600 ks týchto zariadení. Z celkové počtu bola polovica  reklamných plôch a bilbordov bez potrebných povolení.

Mesto Prievidza začalo po vykonanej kontrole proces dodatočného povoľovania, resp. odstraňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení na svojom území. V priebehu rokov 2013 – 2014 bolo zlegalizovaných (dodatočne povolených)  266 ks reklamných alebo informačných zariadení. Zároveň  boli vydané nariadenia na odstránenie 42 ks  zariadení.Toto číslo narastie o ďalšie odstránené bilbordy, nakoľko vo viacerých prípadoch bolo vydané rozhodnutie o odstránení reklamných plôch, avšak ich vlastníci majú lehoty na odvolacie konanie. V prípadoch ďalších bilbordov  dochádza k ich individuálnemu posudzovaniu. Jedným z odstránených bilbordov je aj reklamná plocha na Bojnickej ceste.
 

Miesto pred odstránením bilbordu a po jeho odstránení


Kontrolný proces
Fyzická inventarizácia informačných, reklamných a propagačných zariadení bola vykonaná v teréne pre každý jeden bilbord alebo reklamnú plochu osobitne. Po preverení údajov bol vlastník – užívateľ vyzvaný k predloženiu rozhodnutia, resp. začaté konanie o dodatočnom povolení, resp. odstránení zariadenia. Na povolenie týchto zariadení sa vzťahujú ustanovenia stavebného zákona oddiel 4, podobne ako tomu býva pri stavbách.

V súčasnom období je každé nepovolené reklamné zariadenie v procese legalizácie, resp. jeho odstránenia. Treba poukázať na to, že proces odstraňovania resp. dodatočného povolenia bilbordov je dlhodobým procesom, nakoľko podlieha zákonom stanoveným lehotám. Kontrolou bilbordov však chce radnica mesta  dosiahnuť estetickejší vzhľad verejných priestranstiev bez informačného smogu.

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), si informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom, vyžadujú povolenie stavebného úradu - §71. Priestupku sa podľa § 105 stavebného zákona dopustí ten, kto uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo  propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním. Správneho deliktu  podľa § 106 stavebného zákona sa dopustí, kto uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo  propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním. Stavebný úrad nariadi zriaďovateľovi, príp. užívateľovi  odstrániť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia, ak splnili účel, ak sú v rozpore s verejným záujmom, alebo ak  nepredloží požadované doklady stavebným úradom v určenej lehote.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri