Kontrolný deň na UNIPELorem ipsum dolor sit amet 19. 2. 2013 10:28

Stredu 13.februrára  2013 sa konal kontrolný deň primátorky mesta v mestskej spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. (ďalej len UNIPA).

Na januárovom mestskom zastupiteľstve bola prerokovaná správa z kontrolnej činnosti za rok 2012, vykonanej  hlavnou kontrolórkou  mesta. Zo záverov správy  vzniklo podozrenie, že v roku 2007 mohli v tejto spoločnosti vzniknúť viaceré závažné nedostatky pri nakladaní s verejnými financiami. Výsledky kontroly nasvedčujú tomu, že v minulosti mohol byť spáchaný trestný čin. Napriek tomu, že s nástupom nového vedenia mesta  nastúpilo aj nové vedenie spoločnosti UNIPA, kontrolné zistenia  boli hlavným impulzom k vykonaniu kontroly aj zo strany primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Výsledky kontrolného dňa
Primátorka mesta  kontrolovala aktuálne činnosti spoločnosti a podrobne preverovala   efektivitu hospodárenia s verejnými financiami. Na stretnutí sa okrem primátorky a konateľa zúčastnili všetci  vedúci pracovníci jednotlivých úsekov  spoločnosti UNIPA. Okrem kontroly priamo v sídle spoločnosti boli vykonané čiastkové  kontroly  v teréne pri výkone niektorých druhov prác ( opiľovanie konárov stromov a ostatnej verejnej zelene). Kontrola bola ukončená v objekte mestskej plavárne.

Práve plaváreň bola  pokladaná zo strany verejnosti za predražený projekt. Výstavba plavárne stála 55 634 949,28 Sk a bola uvedená do prevádzky ešte v roku 2005. Už v prvej sezóne od spustenia boli na nej zistené závažné nedostatky s nadmerným rosením a koróziou, v dôsledku čoho muselo dôjsť k sanácii stavby plavárne. „V minulosti boli viaceré služby vykonávané tak, ako si to dnes nechceme   ani predstaviť. V súčasnosti sme povinní a verejnosti zaviazaní vykonávať verejné služby v maximálne profesionálnom prístupe a so 100 percentným výsledkom," uzavrel kontrolu v plavárni  konateľ spoločnosti Miroslav Procháska.

Kontrolou bolo o. i. zisťované, či statika športovísk -  hlavne zimného štadióna - dokáže znášať aj súčasnú váhu snehu.

TV: Kontrola na UNIPE

Zdroj: Rtv Prievidza

Na spoločnosť UNIPA prechádza v roku 2013 výkon viacerých verejných služieb. Ako vyplynulo zo samotnej kontroly, niektoré činnosti  v porovnaní s minulými rokmi spoločnosť UNIPA vykonáva už teraz nad rámec plánu. Napríklad  udržuje strihom  krovinatý porast a živé ploty v meste, čo sa v minulosti robilo len čiastočne. Taktiež  plánuje zabezpečiť hnojenie reprezentačnej zelene.

„Už dlhšiu dobu som bola presvedčená, že  spoločnosť UNIPA  pred príchodom súčasného vedenia nebola schopná zabezpečovať služby kvalitne a profesionálne. Dnešná kontrola ma len utvrdila v tom, že všetci činnosti, služby a projekty tejto spoločnosti sú na prospech našim obyvateľom. Osobne hodnotím skvalitnenie života obyvateľov vďaka minuloročnému  koseniu verejnej zelene, ktoré bolo efektívne, pravidelné a lacnejšie. Na stretnutiach s obyvateľmi  sme zaznamenávali len pozitívne odozvy. Aj hospodársky výsledok  spoločnosti UNIPA je jasným príkladom  zodpovedného prístupu k podnikaniu.  To, že UNIPA hospodári v pluse aj počas krízy, je nasledovania hodný prípad,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková

V tomto roku čaká mestskú spoločnosť ďalší zložitý projekt a tým je výmena a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Postupne dôjde k výmene 1800 lámp verejného osvetlenia v značnej časti mesta. Terajšie verejné osvetlenie  je obyvateľmi mesta vnímané ako poruchové a nedostatočné. Práve v oblasti verejného osvetlenia boli  kontrolou zistené závažné nedostatky – napr. fakturácia prác, ktoré neboli vykonané. „Očakávam, že pripravovaný projekt výmeny verejného osvetlenia prostredníctvom spoločnosti  UNIPA,  bude realizovaný  transparentne, profesionálne a na prospech   obyvateľov. Osobne sa do tohto projektu zaangažujem a dohliadnem, aby bol výsledok taký, ako očakávajú naši obyvatelia. Nedopustím, aby sa na verejnom osvetlení opäť šafárilo,“ uviedla primátorka mesta.

Primátorka mesta bude vykonávať kontroly aj v ďalších mestských spoločnostiach a príspevkových organizáciách mesta. Dôvodom kontrolných dní je predovšetkým zabránenie netransparentným a neefektívnym postupom.

TV: strechy športovísk

Zdroj: Rtv Prievidza

Čo spravuje mestská spoločnosť UNIPA

  • Verejné osvetlenie: 3 800 svetelných bodov.
  • Zimný štadión a mobilnú ľadovú plochu: Ľadová plocha je k dispozícií spravidla 7- 8 mesiacov počas roka, t.j. 3 180 až 3 645 hodín ročne. Mesto v tomto roku zo svojho rozpočtu prispeje na chod zimného štadióna 338 144 €.
  • Futbalový štadión: Na futbalový štadión mesto v roku 2013 prispeje sumou 104 700 €.
  • Krytú plaváreň: Krytá plaváreň je využívaná počas celého roka, t.j. približne 5 200 hodín ročne. Z rozpočtu mesta v tomto roku bude príspevok na mestskú plaváreň v sume 346 331 €.
  • Záhradnícke služby: Stredisko záhradníckych služieb obhospodaruje mestské trávnaté plochy s celkovou výmerou 1 808 642 m2 .
  • Parkoviská a parkovací systém v centre mesta: Okrem správy parkovacieho systému zabezpečuje  UNIPA správu a prevádzkovanie 3 platených parkovísk za území mesta Prievidza: parkovisko na Dlhej ulici, parkovisko na Ul. A. Hlinku na ktorom je najlacnejšie parkovanie v meste Prievidza a parkovisko na Ul. T. Vansovej

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri