Kontrolný deň k cestnej infraštruktúreLorem ipsum dolor sit amet 19. 3. 2013 13:30

Primátorka mesta Prievidza vykonala v poradí už druhý kontrolný deň, ktorého obsahom bol stav ciest, ich údržba, ako aj aktuálna situácia s obchvatom mesta a petičnou akciou za urýchlené vybudovanie cesty R 2 medzi Trenčínom a Prievidzou.

Opravy výtlkov pokračujú podľa harmonogramu
Tak ako každá samospráva, aj Prievidza zaznamenáva zlý stav ciest po zimných mesiacoch. Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) vykonáva údržbu ciest a opravu výtlkov podľa stanoveného plánu opráv. Ako vysvetlil zamestnanec spoločnosti SMMP František Galis :  „opravy výtlkov musíme riešiť systematicky. Tak ako po zimných mesiacoch v minulom roku, aj teraz sme si stanovili presný plán, ktorým sa pri realizácii tejto činnosti riadime. Minulý rok sa nám tento systém osvedčil a zaznamenali sme viacero pozitívnych reakcií zo strany verejnosti.“ Na opravu výtlkov  od začiatku tohto roka v prvej etape minuli 18 000 €. Je potrebné dodať, že opravy výtlkov nemajú nič spoločné s rekonštrukciou ciest, ktoré mesto plánuje opravovať v súvislých povrchoch.

Zdroj: RTV Prievidza

Plán obnovy vo fáze projektovania.
Koncom roka 2012 bol zostavený plán obnovy ciest a chodníkov na roky 2013 až 2015. Plán obsahuje podrobné zmapovanie stavu ciest a chodníkov a stanovuje priority opráv jednotlivých ciest  v správe mesta. Postupne budú opravované  podľa toho, v akom stave sa nachádzajú. Primátorka mesta v tejto veci podotkla : „uvedomujeme si zlý stav ciest a chodníkov a najmä to, že niektoré cesty neboli  v našom meste opravované 52 rokov. Dovolím si povedať, že väčšina ciest v meste je v havarijnom stave a ľudia môžu namietať, prečo v tomto roku opravujeme tú – ktorú cestu. Je zložité povedať, ktorá cesta je v horšom stave. Preto sme prioritu opráv komunikovali s poslancami jednotlivých volebných obvodov. Do roku 2015 chceme opraviť v súvislých povrchoch väčšinu ciest a chodníkov v meste.“ Na  opravy ciest preinvestuje Prievidza  368 000 € a na obnovu ciest je v pláne investícia za 380 000 €.

Čistenie ciest a kanalizačných vpustí.
Mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) začala strojové zametanie ciest a chodníkov už v týchto dňoch. Zametanie ulíc bude taktiež realizovať aj súkromná spoločnosť TEZAS, s.r.o. a Slovenská správa ciest.
SMMP využíva na túto činnosť svoju techniku i techniku Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC). Zametanie komunikácií v správe mesta sa vykonáva po zimných mesiacoch, kedy je na cestách veľké množstvo štrku a prachu zo zimnej údržby. V minulých rokoch sa tieto práce začali vykonávať až  koncom apríla. V tomto roku  spustili jarné zametanie ciest v časovom predstihu už v polovici mesiaca február, teda ihneď ako to dovolili poveternostné podmienky. SMMP čistí ulice a chodníky intenzívne v dvoch pracovných zmenách 16 hodín denne. V minulom roku mesto investovalo do strojového čistenia ciest a chodníkov  sumu 55 832 €.

Primátorka počas kontrolného dňa sledovala aj čistenie kanalizačných vpustí prostredníctvom SMMP. V minulom roku vykonala čistenie 3300 kanalizačných vpustí v hodnote viac ako 44 000 € s DPH. Táto činnosť bola v minulých obdobiach značne podhodnotená, čo sa prejavilo na viacerých komplikáciách. Práve v tejto veci sa primátorka uviedla: „dovolím si tvrdiť, že keby sa táto činnosť vykonáva systematicky, dôsledne a investujú sa do nej finančné prostriedky podľa potrieb a stavu, tak v roku 2010 sú následky po povodniach značne nižšie. Práve kanalizačný systém sa vtedy ukázal v odvádzaní povrchových vôd ako absolútne nepripravený. Aj preto ma teší, že v súčasnosti ide  táto činnosť  bezproblémovo.“

Kontrolným dňom primátorka mesta zisťovala pripravenosť a samotnú realizáciu projektov v oblasti cestnej infraštruktúry mesta Prievidza. Ako na záver dňa dodala: „cesty sú v zlom stave.  Je smutné, že desiatky rokov naši predchodcovia neinvestovali do najdôležitejšej vecí pre  obyvateľov. Zlý stav ciest je problém, ktorý tu vznikal päť desaťročí. Dnes ho musíme riešiť a preto sme už v minulom roku vyhlásili boj proti zlému stavu ciest. Som presvedčená, že dnešný kontrolný deň ukázal, že naše plány sa môžu zrealizovať v takom rozsahu a časovom horizonte, v akom sme si ch stanovili.“


Zdroj: RTV Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri