Kontrola bilbordov na území mestaLorem ipsum dolor sit amet 12. 2. 2013 14:08

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), si informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom, vyžadujú povolenie stavebného úradu - §71.

Priestupku sa podľa § 105 stavebného zákona dopustí ten, kto uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo  propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.
Správneho deliktu  podľa § 106 stavebného zákona sa dopustí, kto uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo  propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.
Stavebný úrad nariadi zriaďovateľovi, príp. užívateľovi  odstrániť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia, ak splnili účel, ak sú v rozpore s verejným záujmom, alebo ak  nepredloží požadované doklady stavebným úradom v určenej lehote.

Ak nemožno zistiť zriaďovateľa, nariadi stavebný úrad odstránenie tomu, kto má vlastnícke alebo iné právo ku stavbe alebo pozemku, na ktorom bolo zariadenie umiestnené.
V rámci štátneho stavebného dohľadu mesto Prievidza do dnešného zabezpečilo tieto úkony :

- zaslalo 52 výziev na dodatočné povolenie na 100  ks zariadení (v zmysle stavebného zákona sa v tomto konaní preukazuje, či sa dodatočne povolí alebo nariadi odstrániť);
- 20 zriaďovateľov zariadení postúpilo na prerokovanie  priestupku alebo správneho deliktu;
- 3 ks zariadení nariadilo odstrániť;

Pred 1.10.2012 sa za každé povolenie zariadenia platil správny poplatok 49,50 €. Od 1.10.2012 sú správne poplatky stanovené plochou v m² ( do 15 m² - 60,00 €, do 40 m² - 200,00 €, nad 40 m² - 430,00 € ) podľa sadzobníka zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zdroj RTV Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri