Kontajnery na zber šatstva aj v Prievidzi24. 10. 2012 12:19

Predstavitelia mesta Prievidza podpísali zmluvu s oprávnenou osobou na separovanie šatstva na základe zmluvy s mestom podľa zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Na základe toho  oprávnená osoba rozmiestňuje kontajnery v počte 50 ks po celom meste. Špeciálne zberné nádoby budú jasne označené, pre aký druh odpadu sú určené i s  návodom na ich používanie. Zber ošatenia na jeho ďalšiu separáciu bude celoročný a vývoz kontajnerov bude minimálne jedenkrát za 2 týždne.

Šatstvo zozbierané do špeciálnych kontajnerov je určené na ďalšie používanie, preto je potrebné, aby odovzdávané šatstvo, textil a obuv boli čisté. Veci, ktoré sa nebudú môcť použiť pre charitu, detské domovy a Červený kríž, sa využijú ako čistiace a izolačné materiály.

Zoznam stanovíšť pre kontajnery na zber textilu a šatstva:

1.    Ul. energetikov 42, pri COOP
2.    Ul. M. Gorkého 43
3.    Ul. Vl. Clementisa 24
4.    Rakytová ul. 1
5.    Ul. Vl. Clementisa 1
6.    Mojmírova ul. 2
7.    Ul. Na karasiny 55
8.    Kútovská ul. 13
9.    Dúbravská ul. 1
10.    Lúčna ulica 20
11.    Športová ul. 22
12.    Rad L. N. Tolstého 1
13.    Ul. A. Bednára 8
14.    Ul. J. Francisciho 5
15.    Ul. J. M. Hurbana 3
16.    Ul. A. Žarnova 22
17.    Ul. M. Rázusa 28
18.    Jégeho ul. 11
19.    Ul. Ľ. Ondrejova 8
20.    Ul. I. Bukovčana 17
21.    Ul. P. J. Šafárika 8
22.    Ul. M.Rázusa 50
23.    Urbánkova ul. 17
24.    Ul. J. Okáľa 6
25.    Ul. J. Francisciho 13
26.    Ul. Ľ. Ondrejova 19
27.    Ul. Š. Králika 4
28.    Ul. D. Kubíka 7
29.    Ul. Š. Králika 10
30.    Svätoplukova ul. 9
31.    Krajná ul. 12
32.    Ul. F. Madvu 9
33.    Ul. M. R. Štefánika 26
34.    Ul. S. Chalupku 21
35.    Banícka ul. 5
36.    Banícka ul. 26
37.    Ul. A. Rudnaya 8
38.    Ul. A. Rudnaya 35
39.    Priama ulica 1
40.    Ul. A. Stodolu 8
41.    Ul. J. Murgaša 6
42.    Svätoplukova ul. 35
43.    Ul. B. Bjőrnsona 30
44.    Ul. A. H. Gavloviča 27
45.    Vnútorná ul. 18
46.    Ul. M. Mišíka 21
47.    Šumperská ul. 27
48.    Nábr. sv.Cyrila 9
49.    Matice Slovenskej 15
50.    Ul. J. Jesenského 3
51.    Veľká Lehôtka
52.    Malá Lehôtka
53.    Hradec

Video: RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri