Kontajnery na šatstvo sú späť5. 5. 2021 12:54

Do Prievidze sa vrátili zberné nádoby na použité šatstvo. Mesto uzavrelo zmluvu s novým dodávateľom, ktorý bude zber textílií, odevov a obuvi zabezpečovať v ďalšom období.

V meste Prievidza bude realizovaný zber šatstva na základe novej zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi uzatvorenej s novým dodávateľom služieb. Oprávnená osoba  bude zabezpečovať na vlastné náklady zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek textilného odpadu v meste prostredníctvom špeciálnych zberných nádob.

Zberné nádoby sú rozmiestnené na jednotlivých stanovištiach, ktorých je celkovo 58. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je minimálne jedenkrát za 14 dní.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri