Koncepcia regulácie vonkajšej reklamy12. 1. 2018 09:01

Mestskí poslanci odsúhlasili Koncepciu regulácie vonkajšej reklamy v Centrálnej mestskej zóne (ďalej len CMZ). Materiál zavádza podmienky a obmedzenia pri umiestňovaní reklamných stavieb. Predovšetkým má slúžiť ako ďalší nástroj v odstraňovaní nadbytočného reklamného smogu.

Koncepcia určuje všeobecné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb a objektov ako aj konkrétnejšie pravidlá umiestňovania podľa riešeného územia. „Účelom koncepcie je zabrániť neprimeranému reklamnému smogu a nastavenie základných kritérií umiestňovania reklamných stavieb a objektov v mestskom prostredí tak, aby nebola obmedzená rozumná miera informačnej náplne verejného priestoru,“ uviedla architektka mesta Zuzana Hlinková.

Koncepcia bude slúžiť ako východiskový podklad pre architekta mesta, stavebný úrad a právnu kanceláriu k stanoviskám pre povoľovanie umiestňovania reklamných stavieb a reklamných objektov na verejných priestranstvách alebo miestach viditeľných z verejných priestranstiev v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza. Materiál bude podkladom aj pri posudzovaní vhodnosti prenechať majetok mesta do nájmu za účelom umiestnenia reklamnej stavby v zmysle zákona o majetku obcí.

Centrálna mestská zóna je v koncepcii vymedzená na riešené územia v zmysle platného Územného plánu mesta Prievidza v dvoch zónach. V prvom rade je územie vymedzené hranicou historického jadra mesta, druhým vymedzením je územie zvyšnej centrálnej mestskej zóny za hranicou historického jadra v priestore od obchodných domov na Bojnickej ceste smerom k farskému kostolu.

Koncepcia bude platná do obdobia schválenia príslušných regulatívov v územnoplánovacej dokumentácii – „Zmena a doplnok č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny (ZaD č. 4 ÚPN-CMZ)“.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri