Komunitné centrum hľadá pracovníkovLorem ipsum dolor sit amet 7. 4. 2015 08:29

Prevádzkovateľ komunitného centra Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra a dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, Žilinská univerzita, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPKC alebo PKC, príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13/04/2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Podmienky pre záujemcov o pozíciu nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri