Komisia prideľovala ďalšie dotácieLorem ipsum dolor sit amet 2. 11. 2016 11:18

Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi prideľovala ďalšie dotácie z rozpočtu mesta. Komisia rozdelila 2750 eur. Dotácie z rozpočtu mesta získajú študenti gymnázia, projekt amatérskej umeleckej tvorbe seniorov a spevácky zbor.

Komisia školstva a kultúry podporila tri zámery. Najvyššiu dotáciu vo výške 1850 eur získal Spevácky zbor Rozkvet. Finančné prostriedky budú použité na krytie nákladov spojených s kúpou nových kostýmov na účinkovanie pre členov speváckeho zboru.

Rodičovské združenie pri Gymnáziu V. B. Nedožerského získalo od komisie dotáciu vo výške 500 eur na krytie nákladov spojených s dopravou študentov do partnerskej školy Retiers vo Francúzsku.

Občianske združenie K – 2000 realizuje cyklus výtvarnej amatérskej tvorby seniorov Tvorivá jeseň života. Združenie môže pridelenú dotáciu vo výške 400 eur použiť napríklad na výtvarné pomôcky, propagačné náklady či náklady spojené s ubytovaním lektorov.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta. Ak niekto chce požiadať o dotáciu musí podať na Mestský úrad v Prievidzi písomnú žiadosť spolu so všetkými prílohami a dokladmi, ktoré stanovuje VZN č. 131/2012.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri