Kolumbárium hotové do konca roka17. 10. 2016 14:18

Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici o kolumbárium bude hotové do konca roka 2016.

Dodatok k zmluve o dielo na dokončenie stavby „Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K“ bol podpísaný po zabezpečení finančných prostriedkov v rozpočte ešte v máji tohto roka. Zmluvný termín ukončenia diela je dohodnutý najneskôr do 15. decembra 2016.

Dňa 20. septembra začal zhotoviteľ s objednávaním materiálu na dostavbu kolumbária, ktorého dodávka trvá približne tri mesiace.

V rámci „sektoru K“ bude zhotovených 984 urnových schránok v piatich urnových stenách a možnosť osadenia 210 ks epitafných dosiek na pietnej stene. V rámci stavby budú zhotovené chodníky, rozvod vody a osvetlenia sektoru.

RTV Prievidza:


Úpravy aj na cintoríne v Malej Lehôtke
Menšími stavebnými úpravami prejde aj cintorín v mestskej časti Malá Lehôtka. Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza realizuje opravu oplotenia cintorína. Práce potrvajú do 20. októbra. Nevyhovujúce pôvodné oplotenie v dĺžke cca 60 metrov je potrebné odstrániť a vybúrať. Nové oplotenie bude pozostávať z kovaných plotových vložiek a novej bočnej vstupnej bránky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri