Klub Bôbarov bilancoval20. 2. 2014 11:55

Začiatok roka už tradične Klub Bôbarov o.z. bilancuje svoju celoročnú činnosť. Bolo to aj za účasti milého hosťa, primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Program činnosti klubu bol odrazom dvoch významných výročí nášho mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste z r. 1113  a 630. výročia udelenia kráľovských výsad  mladou uhorskou kráľovnou Mariou. Pri príležitosti osláv týchto výročí dostali ocenenia aj štyria členovia. Cenu mesta Prievidze Pavol Barabáš a Tadeáš Wala a ďakovné listy MilanPaluš a Tibor Tulík.

Ťažiskom činnosti klubu bolo oživovanie historických faktov a udalostí. Na to sme využili najmä  stretnutia s p. Barborou Matákovou, ktorá nám priblížila osobnosti sv. Cyrila a sv. Metóda z pohľadu ich 1150 výročia príchodu  na naše územie. Besdovali sme aj z Ing. Františkom Zlochom o práci čsl. expertov v Angole a ich únosu pred 30. rokmi.Prácu mestskej kronikárky nám priblížila p. Kocnárová. Pán Milan A. Jurík ako amatérsky herec besedoval o vzniku divadelnej Prievidze. Náš klub navštívil aj MUDr. Gabriel Šimko s prednáškou o zdravom životnom štýle seniorov a poskytol im aj užitočné rady.

Celoročná činnosť klubu bola venovaná aj návštevám naších členov na rôznych výročiach, vernisážach, napríklad účasť na programe v Art point galérii venovanom významným osobnostiam regiónu a prezentácii knihy Nebudú zabudnutí, na vysvätení sochy Necpaloch, od nášho člena akad. maliara Alojza Petráša, aj na výstave drevorezieb člena nášho klubu Ladislava Polereckého. Naši členovia sa tiež zúčastnili na udeleni Čestného občianstva Em. Arcb.Robertovi Bezákovi, vernisáži obrazov Imricha Vysočana, sochárskeho simpózia ľudovej plastiky, odhalenia pamätnej tabule na Kráľovskom dome a ďaľšie. V priestoroch Art pointu reprezentovala svoju zbierku fotografii starej Prievidze členka klubu Margita Mečiarová ktorá, pri tejto príležitosti oslávila svoje krásne jubileum - 95 rokov života.

Pri príležitosti dňa baníkov ožvili slávnostný sprievod  prievidzských krojoch členky nášho klubu.Náš klub sme reprezentovali aj na mestských oslavách, kde sme pre hostí zo zahraničných družobných miest /z Česka,Poľska,Srbska a Nemecka/ a zástupcov mesta uvarili bôbovú kašu, ktorá všetkým veľmi chutila a zapojili sme sa aj do kultúrneho programu. Naše stretnutia občas spestrili kultúrnym programom s humorným slovom spevom a dobrou náladou spevácka skupina JASS pod vedením nášho člena Tibora Tulíka, kultúrna skupina Dúbrava z Necpál a členovia z družobného klubu Melenčiarov z Bojnickej časti Dubnica.

Po zhodnotení celoročnej činnost si členovia klubu vo veľmi príjemnej a priateľskej atosfére pobesedovali s primátorkou mesta o perspektívach a problémoch mesta, o tom čo seniorov zaujíma, ale aj trápi. V tomto roku 2014 chceme i naďalej pokračovať v činnosti pre prospech načich členov, aby sa nám darilo pri nej aktívne žiť, aby sa z programu našej klubovej činnosti šírila radosť a pohoda nasšich členov.

Anna Závadská   -  podpredsedníčka Klubu Bôbarov


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri