Keď je v meste výstavbaLorem ipsum dolor sit amet 20. 11. 2012 12:14

Je viacero prípadov kedy sa dostáva samospráva do zbytočných konfliktov s občianskymi aktivistami, ktorí namietajú už započatú výstavbu najrôznejších objektov.

Rovnaké konflikty medzi samosprávami a verejnosťou nastáva aj v prípade, ak realizácii projektu predchádzalo územné konanie bez udania pripomienok, vydané platné stavebné povolenie, alebo samotný projekt je plne v súlade s platným územným plánom samosprávy, ktorý je platný niekoľko rokov.


Podkladom  na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, resp. iného povolenia stavebného úradu sú vždy územné plány obcí a zón. Konkrétne v meste Prievidza je to Územný plán mesta Prievidza (možno nahliadnuť na www.prievidza.sk).


Verejnosť však v štádiu prípravy projektov už tradične nereaguje a správa sa pasívne. Protesty, petície a iný prejavený nesúhlas s výstavbou projektu zo strany verejnosti väčšinou začína neskoro, teda až počas výstavby. Preto chceme v dostatočnom predstihu apelovať na širokú verejnosť, aby sa aktívne zúčastňovala na pripomienkovaní tvorby územného plánu v čase, ak k takejto udalosti dôjde. Stavebný úrad pri  každom návrhu už v prípravnej fáze projektu posúdi jeho súlad s Územným plánom mesta Prievidza. Až potom ho posudzuje komplexne.
Územný plán je dokument, ktorý sa verejne prerokováva, ako aj jeho zmeny a doplnky. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu prostredníctvom internetu alebo pripomienkami na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva, kde sa zmeny schvaľujú.


Pokladáme za dôležité, aby sa verejnosť zúčastňovala prerokovávania územných plánov, ich zmien a doplnkov, pretože územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob  jeho  ďalšieho využitia a celkový vzhľad.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri