Kde má vyrásť ihrisko Žihadielko v Prievidzi?Lorem ipsum dolor sit amet 6. 3. 2019 10:49

Na sociálnej sieti Facebook v uplynulých dňoch obyvatelia mesta zorganizovali hlasovanie o tom, kde má v Prievidzi vyrásť ihrisko Žihadielko, ktoré mesto pravdepodobne vyhrá v hlasovacej súťaži. (Čaká sa už len na oficiálne potvrdenie výsledkov súťaže zo strany organizátora.) Mesto Prievidza touto formou informuje o tom, aké boli pravidlá a ktorý pozemok bol ešte pred spustením hlasovania vytypovaný v spolupráci s organizátorom súťaže.

Aby sa mesto Prievidza mohlo zapojiť do súťaže o Žihadielko ihrisko, muselo doručiť organizátorovi súťaže, teda spoločnosti Lidl Slovenská republika, čestné vyhlásenie, že disponuje vhodným pozemkom, ktorý má vo vlastníctve, kde by bolo možné Lidl ihrisko Žihadielko v prípade výhry vybudovať.

V inštrukciách boli uvedené viaceré podmienky, ktoré museli byť dodržané. Pod samotnou plochou detského ihriska ani v príjazdovej trase sa nesmeli nachádzať inžinierske siete a žiadne iné skryté konštrukcie. Taktiež sa muselo brať do úvahy aj ochranné pásmo sietí v blízkosti ihriska. Pozemok mal by rovinatý, zatrávnený so zemitým podložím a s možnosťou umiestniť ihrisko s rozmermi 20 x 16 metrov.

Na základe uvedeného mesto Prievidza ešte v novembri 2018, teda pred súťažou, navrhlo ako plochu ihriska na parcele číslo 5072 na sídlisku Nové Mesto (medzi panelovými domami na Ulici A. Žarnova, Ulici M. Rázusa a Šulekovej ulici). Mesto sa pre túto plochu rozhodlo najmä preto, lebo v plnej miere vyhovovala stanoveným požiadavkám. Taktiež zavážilo to, že obyvatelia tejto lokality opakovane žiadali v uplynulých rokoch mesto Prievidza o vybudovanie, resp. rozšírenie tohto detského ihriska.

Po tom, ako bude organizátor súťaže mesto kontaktovať, budú sa realizovať ďalšie nevyhnutné schvaľovacie procesy smerujúce k čo najskoršiemu vybudovaniu ihriska v navrhnutej lokalite. Teda najmä schválenie v mestskom zastupiteľstve, získanie príslušných potvrdení a povolení.

Orientačné zobrazenie miesta, kde má byť vybudované nové ihrisko.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri