Katarína Macháčková: Našou prioritou je znížiť poplatok za komunálny odpad22. 5. 2013 13:37

„Zmluva s TEZAS-om mala mnohé nevýhodné ustanovenia pre mesto. Mesačne napríklad platíme spoločnosti komisionársku odplatu 11 666 eur. Túto sumu musíme platiť bez ohľadu na to, či  nám realizuje alebo nerealizuje zmluvné služby. Každú objednanú službu musíme zaplatiť nad rámec tejto komisionárskej odplaty,“ povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková po tom, ako mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podporilo vypovedanie zmluvy so súkromnou spoločnosťou TEZAS.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh výpovede zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou TEZAS, ktorá vykonávala pre mesto viacero činností. Jedným z hlavných dôvodov výpovede boli výsledky hodnotiacej správy Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica. No zavážili aj ďalšie dôvody - zlé hospodárenie s mestským majetkom, či neochota dospieť k dohode o cenách za služby, napriek verejnému prísľubu konateľa v roku 2012. Viac k tejto téme sa dočítate v rozhovore s primátorkou Prievidze Katarínou Macháčkovou.

Pani primátorka, čo bolo hlavným impulzom na vypovedanie zmluvy s TEZAS-om?

Predstavitelia mesta sa viac ako dva roky snažili dohodnúť s TEZAS-om, aby upravil jednotkové ceny prác, vykonávaných  pre mesto. Ceny, dohodnuté  ešte bývalým vedením, boli pre mesto nevýhodné a vyššie, ako má konkurencia na trhu. Dôvodov na výpoveď však bolo viac. Už v roku 2012 sme ich mali niekoľko a postupne ich počet narastal.

Svoju úlohu pri výpovedi zrejme zohrali aj nedávno medializované udalosti na skládke komunálneho odpadu. Znečistenie životného prostredia z marca vyšetrujú aj orgány činné v trestnom konaní.
Áno,   mesto  poskytovalo spoločnosti TEZAS okrem iného aj finančné prostriedky na správu  skládky komunálneho odpadu. Za ne mal TEZAS zabezpečiť činnosti súvisiace s komunálnym odpadom v súlade s platnou legislatívou. Tomu však nezodpovedá zistený únik nebezpečných látok do potoka, znečistenie pôdy, povrchových a spodných vôd. Ako konštatovala inšpekcia životného prostredia, pri niektorých ukazovateľoch znečisťujúcich látok bola dokonca prekročená kritická hranica, čo môže zapríčiniť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia. Je mi ľúto, že k tomu došlo. Či sa týmto konaním stal  aj trestný čin, je momentálne v štádiu šetrenia orgánov činných v trestnom konaní.

Spoločnosti TEZAS bolo na zastupiteľstve vytknuté aj to, ako sa stará o mestský majetok.
Mesto prenajalo svoj majetok spoločnosti na výkon služieb. Pri poslednej inventarizácií a obhliadke však bolo zistené, že časť majetku chýba, značná časť je v katastrofálnom stave. A nejde len o technický stav budov alebo zariadení. Pri používaní pochopiteľne vzniká prirodzené opotrebenie. No treba rozlišovať, či ide o takéto opotrebenie alebo o zanedbanie povinností odbornej starostlivosti.

Už pred rokom bola snaha zrušiť na mestskom zastupiteľstve zmluvu s TEZAS-om, no napokon k hlasovaniu nedošlo.

Áno,  tento bod programu som z rokovania v máji 2012 napokon stiahla. Jedným z rozhodujúcich argumentov bol  prísľub  konateľa TEZAS–u. Chrenko verejne pred poslancami vyhlásil, že bude akceptovať ceny, ktoré vzídu z verejného obstarávania. Zároveň uviedol,  že stiahne žalobu voči mestu o výhradnosti  zmluvy. Žalobou TEZAS namietal,  že  si mesto niektoré služby zabezpečovalo spôsobom, nezodpovedajúcim obsahu zmluvy. Dôvod na takéto konanie sme však mali jasný – naša vlastná dcérska spoločnosť prípadne vysúťažení dodávatelia robili  pre mesto výkony lacnejšie. Napriek verejnému prísľubu TEZAS žalobu nestiahol.  Práve naopak, keď neuspel na okresom súde, odvolal sa na Krajský súd v Trenčíne. No aj ten dal za pravdu mestu Prievidza, že zmluva nie je výhradná.

Ako pokračovali rokovania s TEZAS-om po spomínanom vlaňajšom zastupiteľstve?
Pokúšali sme sa znovu rokovať. V priebehu kalendárneho roka sme sa niekoľkokrát stretli, no nepodarilo sa nám dohodnúť. Aj sa zdalo, že k nejakému záveru dôjdeme. No keď sme uzavreli všetky položky, zástupcovia spoločnosti oznámili, že to neakceptujú. Zmenili právneho zástupcu a vrátili sme sa prakticky na začiatok. Zo strany spoločnosti išlo len o naťahovanie času. Došli sme pri rokovaniach do štádia, ktoré už nemalo východisko.

Tŕňom v oku bola mnohým aj komisionárska odplata, ktorú mesto platí firme každý mesiac na základe zmluvy.

Áno, ročne platíme spoločnosti TEZAS podľa zmluvy komisionársku odplatu cca 140 tisíc eur, pričom sa odplata zvyšuje každoročne o inflačný koeficient. Mesačne to teraz predstavuje 11 666 eur. Túto sumu musíme platiť bez ohľadu na to, či  nám realizuje alebo nerealizuje zmluvné služby. Každú objednanú službu musíme zaplatiť nad rámec mesačnej komisionárskej odplaty.

To zrejme nebolo jedinou nevýhodou zmluvy, ktorá mala už takmer 40 dodatkov.

Zmluva bola nevýhodná pre mesto z viacerých dôvodov. Jedným z nich bola jej trvanie na 20 rokov. Ďalším napríklad skutočnosť, že obsahovala každoročne nárast cien o inflačný koeficient. To znamená,   že dohodnuté cenníkové ceny sa každoročne zvyšovali bez ohľadu na trhové ceny. Pritom je všeobecne známe, že v posledných rokoch ceny prác na trhu klesajú. Ale u nás je to opačne, zvyšovali sa. Keď sme koncom decembra roku 2010 nastúpili do  funkcií, bol tu jeden dlhoročný súkromný monopolný dodávateľ na všetko. TEZAS zabezpečoval zimnú údržbu ciest, letnú údržbu ciest, opravy cestných komunikácií, vodorovné a zvislé dopravné značenie, kosenie zelene, záhradnícke činnosti, správu detských ihrísk a športovísk, odvoz a likvidáciu odpadu, prevádzku útulku pre psov, správu cintorínov. To vôbec nie je v rámci iných miest na Slovensku štandardné. Sú dokonca mestá, ktoré si napríklad dodávateľov na kosenie zelene súťažia len na jeden rok a samostatne na každú mestskú časť. V každom prípade opakujem,  zmluva bola nevýhodná pre obyvateľov mesta, a keď sme dlhodobo nevedeli napriek vynaloženému úsiliu dospieť k dohode o znížení cien, vypovedali sme ju.

TEZAS-u boli v poslednom období odobrané niektoré činnosti, ktoré si mesto začalo zabezpečovať iným spôsobom. Ako sa to prejavilo na cenách služieb?

Jednoznačne sa preukázalo, že je efektívnejšie a lacnejšie robiť ich cez vlastnú mestskú spoločnosť, ako ich zabezpečovať podľa cenových podmienok zmluvy s TEZAS-om. Pri kosení sme dokázali takmer o sto percent zvýšiť výkon za ten istý objem finančných prostriedkov. Myslím, že všetci obyvatelia mesta videli  v predchádzajúcom roku zásadný rozdiel, ktorý v tomto smere nastal. Spomeniem ešte jeden príklad, a to vypiľovanie stromov. Kým TEZAS-u  sme v roku 2011 zaplatili 274,99 eur za jeden vypílený strom, v roku 2012 sme si rovnaké vypílenie u iného dodávateľa objednali za 27,03 eur za strom. To asi hovorí za všetko. Je to neskutočný  rozdiel.
  
 
Obyvatelia sa často sťažujú na výšku poplatku za komunálny odpad. Podarí sa ju teraz znížiť?

Je to jeden z našich prioritných cieľov. To, že táto ambícia stojí na reálnych základoch,  naznačujú znížené ceny za tie služby, ktoré sme dosiahli v minulom roku, či už vlastnými mestskými spoločnosťami respektíve vysúťaženými dodávateľmi, ktoré sme dovtedy nakupovali u spoločnosti TEZAS.

Zmluva s TEZAS-om  platí do konca roka. Je to dostatočný časový priestor, aby sa podarilo zabezpečiť kontinuitu služieb?
Verím, že to úspešne zvládneme tak, ako doteraz ostatné úlohy. Na úrade  som ešte v roku 2011 zriadila osobitný referát verejného obstarávania, ktorého tri skúsené pracovníčky podliehajú priamo mojej kontrole. Dúfam, že všetkých Prievidžanov presvedčí aj skutočnosť, že za dvojročné obdobie  transparentného obstarávania služieb a tovarov  sme nemali zrušenú Úradom pre verejné obstarávanie ani jednu súťaž pre nezákonnosť. Procesom verejného obstarávania sme navyše dosiahli pre naše mesto významné úspory. A  nielen pri TEZAS-e, ale aj pri iných službách a tovaroch. Urobíme všetko preto, aby sme to zvládli.

Môže sa aj spoločnosť TEZAS zapojiť do verejného obstarávania?

Áno, nemáme s tým problém. Vždy sme sa voči TEZAS-u správali korektne, išlo nám skutočne len o zníženie cien. Tejto spoločnosti nič nebráni ponúknuť najlepšiu cenu a vyhrať tak súťaž.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri