Kalina podporuje duálne vzdelávanie a profesijný rast svojich učiteľov3. 4. 2019 08:28

Program Erasmus plus pomohol pedagogickým zamestnancom absolvovať odborné školenia v zahraničí.

V rámci tohto programu na našej škole už dlhší čas prebieha odborné vzdelávanie študentov na zahraničných stážach. Avšak, až v školskom roku 2018 sa nám po prvýkrát podarilo získať grant na vzdelávanie učiteľov v rámci časti – Školské vzdelávanie. V prebiehajúcom projekte KA 101- Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania s názvom: Dajme škole nový rozmer, naši kolegovia mali možnosť absolvovať odborné kurzy v Taliansku a Veľkej Británii.


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa snaží byť školou na kvalitatívne veľmi vysokej úrovni. Preto sa čo najviac snaží podporovať vzdelávanie svojich učiteľov. Tí potom môžu odovzdávať svoje odborné poznatky študentom a tak ich pripraviť pre prax aj praktický život.


Preto sa v dňoch od 30.7.2018 do 10.8.2018 naše kolegyne Mgr. Lívia Gavalcová a Mgr. Miroslava Šimová zúčastnili odborných kurzov v priestoroch prestížnej univerzity v Cambridge: Educational Technology Today a Creativity in the Classroom, vo Veľkej Británii. Na prvom kurze Mgr. Gavalcová mala možnosť oboznámiť sa s najnovším využitím IKT technológií v triede. Cieľom jej kurzu bolo takisto využívanie sociálnych sietí, hodnotenie webových stránok, digitálna gramotnosť študentov, vytváranie elektronických portfólií ako aj budúcnosť informačných technológii v našich triedach, a veľa ďalších veľmi užitočných informácií.  Na kurze Creativity in the Classroom si Mgr. Šimová mala možnosť vyskúšať najnovšie kreatívne metódy vyučovania anglického jazyka. Naučila sa, ako podporovať kreativitu u študentov, využívať rozličné učebné štýly na hodinách, či ako vyučovať neobľúbenú anglickú gramatiku alternatívnym spôsobom. Taktiež mala možnosť oboznámiť sa  s rôznymi vzdelávacími materiálmi určenými pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


V rámci tretieho kurzu : Work Based Learning and Dual Education system,  naša kolegyňa Mgr. Anna Bércešová vycestovala v dňoch 3.3.2019-9.3.2019 do Bologne v  Taliansku. Tu získavala informácie o tom, ako vytvoriť efektívnu spoluprácu škôl a podnikateľského prostredia. Oboznámila sa s európskym trhom práce a organizáciou odborného vzdelávania v Európe. Navštívila podniky a školu, ktoré fungujú na pracovno-odbornom vzdelávaní. V rámci workshopov si mohla vymieňať informácie s ostatnými kolegami a zamestnávateľmi.  Získala aj poznatky o možnostiach financovania tohto programu a o jeho nových trendoch. Tento kurz bol pre nás prínosný,  pretože naša škola  sa veľmi aktívne zapája aj  do programu duálneho vzdelávania na Slovensku. V roku 2016 bola škola začlenená do tohto systému, kde v učebnom odbore Pracovník v potravinárstve veľmi úspešne spolupracuje s partnerskou firmou Nestlé a.s. Prievidza. Odvtedy bolo úspešne vytvorených cez  tridsať  miest v tomto učebnom odbore. Prioritným cieľom školy je podporiť atraktivitu duálneho vzdelávania v službách, v potravinárstve, ale aj v cestovnom ruchu. Snažíme sa čo najviac prehĺbiť prepojenie – zamestnávateľ – stredná škola – žiak a tak výrazne zvýšiť možnosti zamestnateľnosti našich absolventov po ukončení našej strednej školy.


V rámci podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami naša škola podporila aj vycestovanie výchovnej poradkyne  Mgr.  Jany Majtánovej do partnerskej školy v Daugavpils,  v Lotyšsku v rámci job shadowingu – hospitácie. V období od 19.11.2018 do 23.11.2018 si na besedách za okrúhlym stolom vymieňala svoje poznatky a skúsenosti s výchovnými a kariérnymi poradcami, ako aj so školským psychológom v partnerskej škole. Diskusie viedli aj o prevencií drogových závislostí a osvedčených metódach pri vzdelávaní integrovaných žiakovi. V rámci job shadowingu vycestoval aj náš kolega, učiteľ nemeckého jazyka, Mgr. Ľubomír Jurík. Ten sa špecializoval na porovnanie vyučovacích systémov partnerských škôl, zaujímal sa o metódy a formy vyučovania nemeckého jazyka. S kolegami diskutovali aj na tému potrebnej podpory zvýšenia záujmu žiakov o tento predmet.


 V rámci svojich stáží  naši kolegovia  nie len zbierali  odborné a profesijné znalosti, ale mali  možnosť  nadväzovať kontakty s kolegami z iných krajín. Diskutovať s nimi,  vymieňať si svoje poznatky a skúsenosti, porovnávať jednotlivé systémy školstva. Zlepšili si svoje interkultúrne a komunikačné znalosti v jednotlivých jazykoch, ktoré počas stáží používali. Vo voľnom čase si mohli prezrieť krásy Londýna, univerzitu a  malebné mestečko Cambridge, navštívili divadelné predstavenie Shakespearových hier. Prechádzali sa starobylým mestom Bologna a navštívili prekrásnu Florenciu. Boli očarení atmosférou lotyšského hlavného mesta Rigy.


Naša škola pochopila, že len kvalifikovaní, odborne zdatní učitelia, ktorí neustále získavajú nové zručnosti, znalosti a kompetencie budú schopní odovzdávať najkvalitnejšie a najmodernejšie poznatky svojim študentom. Dôležité je aj získavanie  nových medzinárodných kontaktov a partnerov. Kvalita školy, kvalita pedagogických pracovníkov, kvalita vzdelávacieho procesu a možnosť uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce sú tými najlepšími ukazovateľmi rozvoja, do ktorého chce naša škola neustále investovať.

Mgr. Jana Dubinová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri