Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva4. 7. 2017 09:40

Dňa 26. júna  rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi  poslednýkrát pred letnými mesiacmi.

RTV Prievidza:

Program rokovania :
•    Návrh - Doplnok  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza   
•    Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2016
•    Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach   
•    IS 90 - Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza   
•    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017   
•    Vyhodnotenie uznesení MsZ   
•    Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
•    Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza   
•    Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza   
•    Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza   
•    Informácia o pripravených  projektoch   
•    Zoznam majetkoprávnych žiadostí   
•    Informácia k rekonštrukcii futbalového štadióna   
•    Zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2017   
•    Zámer na predaj a prenájom majetku spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. do majetku mesta Prievidza v súvislosti s výstavbou verejnoprospešných stavieb  investora MH Invest II, s.r.o. v Priemyselnom parku Prievidza Západ I   
•    Žiadosť spol. Brose Prievidza s.r.o. o zníženie ceny za správu v priemyselnom parku
•    Bod rôzne
K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri