Jesenné stretnutie Rady starších15. 10. 2018 12:08

Poradný orgán primátorky mesta sa stretol po tretí krát v tomto roku. Predseda rady Ján Matejovič na úvod pripomenul významné životné jubileá  členov rady, ktorým zablahoželali aj primátorka mesta a prednosta mestského úradu.

Pracovná časť rokovania bola venovaná predovšetkým požiadavkám, s ktorými pravidelne prichádzajú zástupcovia seniorov z jednotlivých častí mesta.

Ján Matejovič (DC Bôbar) prezentoval problém prevádzky Polikliniky na Nábrežnej ul., kde niektorí lekári obmedzujú svoje ambulantné hodiny len na určitý počet pacientov. Hovoril aj o probléme separovaného zberu a využívania taxislužby. Kriticky sa vyjadril na adresu niektorých taxikárov, ktorí nedbajú na čistotu vozidiel, fajčia počas jazdy, resp. majú zafajčené vozidlá, jazdia nepovolenou rýchlosťou, či neinformujú klientov o cenách za služby prepravy pri prerušení jazdy, pri prevoze viacerých pasažierov a podobne.

Jeho otázky na vedenie mesta smerovali aj na zastúpenie účastníkov v tradičnom sprievode na úvod Baníckeho jarmoku.

Zásadné požiadavky vzniesol na riešenie dopravnej situácie (možnosť osadenie zrkadla) na Puškinovej ulici smerom k Ulici C. Majerníka. Poukázal aj na stav miestnych komunikácií v okolí cintorína s osobitným dôrazom na stav na Veternej ulici. Primátorka mesta mu prisľúbila, že požiadavky smerujúce na rozšírenie dopravného značenia a opravy komunikácie budú odstúpené na príslušnú komisiu mestského zastupiteľstva.

RNDr. Dušan Šmida sa zaujímal o vydanie stolového kalendára na rok 2019, pretože kalendár na rok 2018 bol podľa neho i mnohých obyvateľov významnou pomôckou pri organizovaní zberu rôznych odpadových komodít i iných aktivít mesta.
Emília Vaňová (DC Necpaly) upozornila na novú dopravnú značku na Malonecpalskej ulici, kde zostali aj iné dopravné značenia. Požiadala o preverenie stavu, ktorý zodpovedá súčasne platnému projektu dopravného značenia. Požiadavka bude podľa primátorky mesta rovnako odstúpená príslušnej odbornej komisii na riešenie.

Mária Pavlíková (DC Píly) poďakovala mestskej spoločnosti Správa majetku mesta za opravy, vykonané na budove DC Píly (Stančekov dom na Bojnickej ceste), kde boli opravené o.i. povalové trámy, brána, bránička, madlá, ríny na výklenku a vykonaný bol aj náter v kuchynke. Vyslovila požiadavku na umiestnenie nádoby na BIO odpad v záhrade objektu . Požiadala aj o opílenie stromu orecha.

V súvislosti s BIO odpadom pri denných centrách odporučil vedúci kancelárie primátorky Mgr. Alojz Vlčko, aby nádoba tohto typu bola dodaná aj do DC na Ul. T. Vansovej, kde je tiež veľká záhrada.

M. Pavlíková sa informovala aj na pokračovanie prác, ktoré obyvatelia zaregistrovali na budove „Titaniku“ v centre mesta. Primátorka mesta jej vysvetlila majetkovú podstatu budovy, ktorá nie je majetkom mesta a preto mesto nemá presné informácie o zámeroch majiteľa. V súčasnosti sa tam sťahuje, resp. je presťahovaná časť úradov štátnej správy a na verejnosť prenikli aj správy o predpokladanom umiestnení prevádzky niektorej obchodnej siete.

Ing. Vladimír Laluha (DC Malá Lehôtka) sa informoval na obnovu dvoch komunikácií v tejto mestskej časti, ktoré vykonala firma STRABAG. Poukázal na pracovnú disciplínu niektorých pracovníkov dodávateľskej firmy. Dve ulice – Na vŕšku a Spojovacia boli opravené, nerobila ich firma naraz a 10 m zostalo bez opravy. Informoval sa aj na možnosť opravy komunikácie Pod Poliankou. Táto komunikácia sa však podľa Mgr. A. Vlčka nedostala do plánu obnovy na roky 2018 – 2019 vzhľadom na rozsah a finančné možnosti mesta.

Marta Mellová (DC Veľká Lehôtka)sa informovala na rekonštrukciu Uhlištnej ulice, ktorej odbočka nebola opravená. Požiadala o riešenie prípojky plynu do kuchynky kultúrneho domu, kde je už zavedená plynová prípojka za účelom zabezpečenia vykurovania sály. Poďakovala prednostovi MsÚ N. Turanovičovi za tričká, v ktorých reprezentovali svoje DC na seniorskej olympiáde.

Mgr. Amália Lomnická – informovala o aktivitách seniorov, ktorí sa venujú umeleckej tvorbe. Pozitívne hodnotila prístup vedenia CVČ k činnosti seniorov, ktorí sa dvakrát týždenne stretávajú pri aktivitách v oblasti amatérskeho divadla a hobby technikách. Informovala o výzdobe budovy Zariadenia pre seniorov na Ul. M. Rázusa, kde boli realizované interiérové a exteriérové nástenné maľby s finančnou podporou mesta. Upozornila na potrebu pokračovania akvizície umeleckých diel z tvorby prievidzských výtvarných umelcov pre pripravovanú expozíciu Múzea a galéria Imricha Vysočana, ktorá bude podľa zámerov mesta sídliť v rekonštruovanom Meštianskom dome na Námestí slobody. Upozornila aj na plastiku akad. maliara Alojza Petráša pri Jánovom kúpeli v Bojniciach, ktorá by si vyžadovala pozornosť zo strany majiteľov KB, a.s.

Margita Tomková (DC Hradec) informovala primátorku mesta a prítomných o novom ošatení speváckej skupiny a jej požiadavka smerovala na možnosť čiastočnej úhrady nákladov. Vedúca soc. oddelenia MsÚ Mgr. J. Kráľová jej však vysvetlila, prečo nie je možné zabezpečiť doplatok k ošateniu, ktorý bol poskytnutý pred časom všetkým speváckym skupinám pri DC.

Vladimír (Cyril) Mečiar sa informoval o možnosti lokálnych opráv na komunikáciách, ktoré v niektorých častiach mesta vykonali TSMPD. Považuje tento spôsob za veľmi efektívny. Ďalej sa informoval na možnosť riešenia vybudovania chodníka na Veľkonecpalskej ulici. H. Dadíková mu vysvetlila, že tento zámer bol už v roku 2006 mestom zamietnutý, nakoľko komunikácia nemá dostatočnú šírku a v niektorých častiach sa nachádzajú inžinierske siete. Tieto skutočnosti boli dôvodom , prečo dopravný inžinier a stavebné oddelenie neodporučili budovanie chodníka v tejto časti mesta.

Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky, informoval členov rady stručne o investičných akciách, zrealizovaných mestom za posledné štyri roky.

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, informovala o otváracích hodinách na cintorínoch v Prievidzi počas jesenných sviatkov Pamiatky zosnulých a obmedzení v obradnej sieni Domu smútku od 18. do 31. októbra t.r. z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie.

Primátorka mesta Katarína Macháčková podala vysvetlenia k niektorým požiadavkám členov Rady starších a poďakovala im za ich aktívnu snahu a účasť na riešení problémov mesta.

Prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil predseda rady Ján Matejovič.

- eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri