Jednorazové dávky v hmotnej núdzi za rok 2014Lorem ipsum dolor sit amet 2. 2. 2015 11:15

Mesto v Prievidza v roku 2014 vyplatilo obyvateľom okrem iných finančných dotácií a príspevkov aj viaceré jednorázové finančné čiastky. Mesto prostredníctvom nich vypomáha tým obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

V nasledovnej tabuľke je prehľad počtu žiadostí a výška pridelených finančných príspevkov v každej oblasti jednorázových dávok v hmotnej núdzi.:

Názov
Počet podaných žiadostí
Vyplatené v €
JDHN osamelo žijúci občania 154 4 605 €
JDHN dôchodci 50 1 900 €
JDHN rodina s mal. Deťmi 83 9 914 €
Príspevok pre novonarodené deti 281 19 670 €
Vianočný príspevok rodinám a deťom 133 9 975 €

 *JDHN – Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola občanom nášho mesta poskytnutá na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní si zákonných nárokov, na mimoriadne výdavky spojené s účasťou dieťaťa v škole prírody, na zakúpenie školských potrieb, na mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie a na pokrytie časti liečebných nákladov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri