Jedna z vybraných škôl národného projektu je aj z PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 2. 8. 2013 09:53

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava realizuje národný projekt pod názvom "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami".

Cieľom národného projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov európskeho sociálneho fondu, je posilniť odborné vzdelávanie predmetov fyzika, technika, biológia a chémia na základných školách a podporiť záujem žiakov o ďalšie vzdelávanie na stredných odborných školách, so zreteľom na potreby a uplatniteľnosť na trhu práce.

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom 3 aktivít, z ktorej každá má v obsahu plnenie špecifických úloh v rámci dosiahnutia cieľa národného projektu. Sú to: vybavenie pre odborné učebne biológie a chémie, fyziky, techniky, metodická podpora, kontinuálne vzdelávanie učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky na základných školách, práca s talentami formou súťaží žiakov, exkurzie žiakov 49 pilotných základných škôl do stredných odborných škôl, firiem a iných inštitúcií, dni otvorených dverí pre žiakov základných škôl u partnerov, na stredných odborných školách a iných inštitúciách, diskusie.

Pre projekt bola vybraná aj Základná škola, Rastislavova 416/4 v Prievidzi. Počas obhliadok bola škola pozitívne ohodnotená, disponuje vhodnými priestormi a akceptuje podmienky zaradenia do projektu. Táto prievidzská škola dostane z projektu tri odborné učebne pre výučbu fyziky, techniky a biológie- chémie. Projekt prinesie modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov tejto základnej školy v oblastiach Človek a príroda (biológia, fyzika, chémia) a Človek a svet práce (technika).

Národný projekt sa na vybraných školách začína v septembri 2013 a jeho ukončenie je naplánované na október 2015.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri