Inventarizácia prevádzkových jednotiek v meste12. 5. 2014 10:54

Mesto Prievidza oznamuje všetkým podnikateľským subjektom, fyzickým i právnickým osobám, podnikajúcim na území mesta, že v súlade s § 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza -  so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3 začalo vykonávať previerky dodržiavania uvedeného VZN. V rámci uvedeného VZN sú podnikatelia povinní ohlasovať vznik alebo zánik svojej prevádzky ako aj ďalšie informácie.

Pri kontrolách náhodne vybraných prevádzkových jednotiek zistili zamestnanci mesta, že niektoré podnikateľské subjekty si neplnia, resp. nesplnili oznamovaciu povinnosť pri zriadení alebo zrušení prevádzok tak, ako im to vyplýva z ods. 1 a 8 § 4 VZN č. 117/2011. Na základe zistenej skutočnosti budú zamestnanci mesta postupne vykonávať inventarizáciu prevádzkových jednotiek zriadených a zrušených na celom území mesta Prievidza.

Podnikateľ je povinný písomne oznámiť mestu prevádzkový čas, najneskôr v deň začatia činnosti v prevádzkarni. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu najneskôr v deň jeho zmeny. Rovnako je podnikateľ povinný nahlásiť aj zrušenie  prevádzkarne   a to písomne  a  zároveň  je  povinný mesto  písomne informovať najneskôr sedem  dní  pred zrušením prevádzkarne o tom, kto a kde je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

Žiadame podnikateľov skontrolovať si vo vlastnom záujme, či majú nahlásené všetky potrebné informácie. Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke mesta Prievidza.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza -  so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3 nájdete na www.prievidza.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri