Inštrukcie k odpusteniu poplatku za komunálny odpadLorem ipsum dolor sit amet 14. 4. 2015 14:48

Mesto v apríli 2015 doručovalo do domácnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach mesto odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkom, ktorí sa v zdaňovacom období nezdržujú v meste Prievidza viac ako 90 dní a požiadajú o odpustenie poplatku podľa ustanovení príslušného všeobecne záväzného nariadenia.

Podmienky a podklady na odpustenie poplatku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nárok na odpustenie poplatku má poplatník, ktorý sa mimo mesta (napr.  pobyt v zahraničí, práca v inej obci, štúdium v inej obci, výkon trestu), zdržiava alebo zdržiaval viac ako 90 dní v kalendárnom roku 2015. To znamená, že aktuálne doklady môže mestu predložiť až po uplynutí tejto lehoty (po 1.4.2015).

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ico_pdf_46

Neprítomnosť na území mesta poplatník preukáže aktuálnym dokladom, ktorým je pri pobyte v zahraničí napríklad potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry o vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu do zahraničia, potvrdenie priamo od zamestnávateľa v zahraničí, doklad o ubytovaní alebo platení poplatkov v zahraničí. Pokiaľ ide o poplatníka, ktorý pracuje v inej obci v SR, tak predloží potvrdenie od zamestnávateľa a doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce. V prípade, že poplatník sa zdržuje v inej obci na základe prechodného pobytu, tak predloží doklad o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu. Pri neprítomnosti na území mesta z dôvodu štúdia je potrebné predložiť potvrdenie o štúdiu podľa akademických rokov a tiež potvrdenie o ubytovaní.

Pokiaľ doklady nie sú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť ich preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). O odpustenie poplatku nie je možné požiadať len na základe čestného prehlásenia.

K dokladom preukazujúcim neprítomnosť poplatníka na území mesta sa pripojí príloha – tlačivo F 287-1 Odpustenie poplatku za KO, na ktorom poplatník uvedie počet dní neprítomnosti v meste v roku 2015. To znamená, že pokiaľ sa poplatník nezdržiava mimo mesta súvislé, tak za dni, počas ktorých sa zdržiava v meste (víkendy, prázdniny, turnusová práca, dovolenka) si odpustenie poplatku neuplatňuje. Poplatníci si nárok na odpustenie poplatku za rok 2015 môžu uplatniť najneskôr do 30. januára 2016.

Formulár F 287-1 Odpustenie poplatku za KO ico_doc_46

Mesto vo Všeobecne záväznom nariadení č. 158/2014 upravilo aj zníženie poplatku poplatníkom vo veku nad 62 rokov, pričom títo poplatníci mali poplatok znížený už v rozhodnutí o vyrubení poplatku. Poplatok nebol znížený tým poplatníkom, u ktorých mesto eviduje daňový nedoplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Mesto Prievidza na základe žiadosti a dokladov odpustí poplatok na rok 2015 poplatníkom v hmotnej núdzi. Žiadosť spolu s dokladom, že poplatník je najmenej 6 mesiacov v kalendárnom roku v hmotnej núdzi je možné mestu predložiť v období od 1. júla 2015 do 31.augusta 2015.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri