Inovácie v oblasti školstva majú zlepšiť prospech žiakov4. 3. 2019 10:04

Oblasť školstva v Prievidzi práve v týchto dňoch aplikuje novinku. Prievidzská samospráva sa zapojila do experimentálnej aktivity, v ktorej učitelia upozorňujú rodičov o termínoch skúšania či písania testov ich detí formou SMS pripomienok. Ide o súčasť širšieho projektu zameraného na účinnosť miestnych verejných politík.

Mesto Prievidza vstúpilo s občianskym združením Civita Center a Univerzitou Komenského v Bratislave do projektu financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom "Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov". Jednou z prvých oblastí v ktorej boli aplikované odporúčanie pre prievidzskú samosprávu je oblasť školstva.
 
Potreba aplikovania SMS pripomienok vychádza z potrieb dnešnej doby, kedy sa rodičia školopovinných detí čoraz častejšie boria s problémom zabúdania na domácu  prípravu na vyučovanie. V súčasnosti sa nejedná len o napísanie domácich úloh, ale aj o prípravu na skúšanie alebo písomné testy. Rodičia sa snažia pripomínať svojim deťom ich školské povinnosti, no kvôli zaneprázdnenosti, rýchlemu životnému tempu a riešeniu ďalších každodenných starostí  jednoducho zabudnú skontrolovať svoje dieťa, či sa pripravilo na vyučovanie. Rodič musí vedieť, čo, kedy a ako urobiť, aby dieťaťu pomohol. Len tak môže svoje dieťa podporovať v plnení si školských povinností.                     

Zasielanie SMS pripomienok rodičom má dopomôcť k zlepšeniu prospechu žiakov základných škôl. Predchádzajúce výskumy dokazujú, že pripomienky v takejto forme môžu zlepšiť prospech žiakov až o 27 %. „Projekt je v prvom rade zameraný na  upriamenie pozornosti rodičov na domácu prípravu ich detí. Zároveň sa však tým podporuje aj vytváranie užšieho vzťahu učiteľ – rodič a zvyšuje sa tak participácia rodičov na vzdelávacom procese,“ vysvetľuje Beata Révayová z odboru školstva MsÚ Prievidza.
 
Hlavným cieľom experimentálneho projektu je ukázať, že škola môže efektívne spolupracovať s rodičom pri príprave dieťaťa na vyučovanie  a podnecovať   záujem rodičov o domácu prípravu detí. Formou rozposielania SMS pripomienok je možné prispieť k systematickej príprave detí na vyučovanie a k zlepšeniu prospechu žiakov.
 
Pilotné testovanie SMS pripomienok bolo vykonané v januári tohto roku vo vybraných ročníkoch Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici. „V ďalšom testovaní SMS pripomienok by sme chceli pokračovať aj na prvom stupni  ostatných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,“ uzatvára Révayová.

 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri