Informatívna správa o počtoch zapísaných žiakov do ZŠ a MŠ a ukončení prevádzky špeciálnej triedy v MŠ Ul. V. ClementisaLorem ipsum dolor sit amet 12. 7. 2016 14:28

Odbor školstva a starostlivosti o občana predložil na júnovom zasadnutí MsZ informatívnu správu o výsledkoch zápisu detí na povinnú školskú dochádzku a počtoch prijímaných žiakov do 1. ročníka v základných školách a počtoch prijímaných detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2016/2017.

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa uskutočnil v zmysle schváleného VZN č.1/2016 dňa 27. apríla 2016 vo všetkých siedmich základných školách. V zmysle § 20 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určuje VZN č. 104/2009 § 29 tohto zákona ustanovuje aj minimálne a maximálne počty žiakov v triedach. Najvyšší počet žiakov v triede 1. ročníka je 22, najnižší počet 11. Zákon tiež určuje, že zriaďovateľ v osobitných prípadoch môže určiť nižšie počty žiakov v triedach ako je uvedené v citovanom paragrafe.
 
Na predprimárne vzdelávanie je prijatých: 353 detí, z toho je 132 detí mladších ako 3 roky. Neprijatých: 38 detí – dovŕšia vek tri roky až po apríli 2017. Mesto Prievidza neznižuje kapacitu tried MŠ vzhľadom na demografický vývoj, ale vytváraním možností rešpektuje sociálnu potrebu dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým a tretím rokom jeho života. V meste Prievidza tak nepretrváva nedostatok voľných kapacít na umiestnenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Umiestnenie detí v MŚ aj mladších ako 3 roky umožňuje ich zákonným zástupcom, aby neobmedzovali svoju zamestnanosť a negatívne tak nezasiahli rodinné rozpočty.

Ukončeníe prevádzky špeciálnej triedy v MŠ Ul. V. Clementisa
V MŠ Ul. V. Clementisa 251/12 je zriadená špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením. Najvyšší počet detí v triede materskej školy podľa § 96 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia - v tomto prípade je to 8 detí. Predprimárne vzdelávanie v tejto triede v školskom roku 2015/2016 ukončia štyri deti. Vzhľadom k tomu, že od septembra 2016 Spojená škola internátna, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Trenčín, otvára 2 triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením v prenajatých priestoroch materskej školy na Športovej ulici mesto neotvorí takúto triedu. Ostávajúcim štyrom deťom, po konzultácii s rodičmi, boli vydané rozhodnutia o prijatí v novovytvorených triedach materskej školy, ktorá je súčasťou Spojenej školy internátnej.

Uvoľnené priestory v MŠ Ul. V. Clementisa 251/12 budú od školského roka 2016/2017 využité pre deti bez zdravotného znevýhodnenia. Rozšírila sa tým možnosť umiestniť viac detí do materských škôl, čo je služba, ktorá umožňuje takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť rodičov detí


Info servis