Informácie o zápise detí do materských škôl4. 4. 2019 13:39

Oznámenie o prijímaní žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie  detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2019/2020

Prijímanie žiadostí rodičov/ zákonných zástupcov o prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v dňoch :

02. 05. , 03.05. a 06. 05. 2019
v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.
v priestoroch jednotlivých materských škôl :


MŠ Ulica P. Benického 154/1,
MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12,
MŠ Nábr. sv. Cyrila 306/28,
ZŠ s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5,
MŠ Ulica M. Gorkého 223/2,
MŠ Ulica D. Krmana 334/6,
ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37,
MŠ Ulica J. Matúšku 759/1,
MŠ Ulica M. Mišíka 398/15,
MŠ Ulica A. Mišúta 731/2,
MŠ Športová ulica 134/34.

Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.


Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti :
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

žiadosť:

lekárske potvrdenie:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri