Informácie o voľbe hlavného kontrolóra mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 11. 12. 2018 14:47

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Prievidza zaniká dňom 15. februára 2019. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 457/18 zo dňa 26. novembra 2018 v súlade s § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza na 28. januára 2019 na zasadnutí MsZ v Prievidzi.

Hlavný kontrolór mesta Prievidza bude volený v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov MsZ v Prievidzi. Každý kandidát, ktorý splnil požadované predpoklady má právo na vystúpenie na rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút. 

Náležitosti prihlášky:
• osobné údaje kandidáta 
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. 

Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

Termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 13. január 2019.

Miesto a spôsob odovzdania prihlášok: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s označením „VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri