Informácie k vydávaniu hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR18. 12. 2015 10:10

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23. Plná moc na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overená.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestu najneskôr do 15. februára 2016. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr do 15. februára 2016 na adrese: lenka.panisova@prievidza.sk. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri