Informácia pre prevádzky obchodu a služiebLorem ipsum dolor sit amet 24. 6. 2011 07:01

Uznesením Mestského zastupiteľstva č.  145/11 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Prievidza, ktoré nadobudlo účinnosť  dňa 21.júna 2011. Podľa tohto nariadenia  zaniká systém povoľovania prevádzkového času  rozhodnutím  mesta na základe žiadosti.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní do 21. júla  2011  dať do súladu s týmto  nariadením  prevádzkový čas vo svojich prevádzkach, pokiaľ by doteraz povolený prevádzkový čas bol v rozpore s týmto nariadením. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na internetovej stránke mesta a je tiež dostupné na Mestskom úrade Prievidza.     

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri