Informácia o zabezpečení rokovania orgánov mesta počas krízovej situácieLorem ipsum dolor sit amet 17. 4. 2020 13:22

Mesto Prievidza plánuje uskutočniť rokovanie mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie prostredníctvom videokonferencie. Aj rokovania ďalších orgánov mesta plánuje po schválení doplnkov rokovacích poriadkov realizovať formou videokonferencií.

V nadväznosti na legislatívnu zmenu v zákone o obecnom zriadení, ktorá umožňuje uskutočniť rokovanie mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, plánuje primátorka mesta Prievidza zvolať rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie v stredu 29. apríla 2020 o 10:00.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zasadnutie uskutoční formou videokonferencie, prostredníctvom siete internet, bez fyzickej prítomnosti poslancov v rokovacej miestnosti zastupiteľstva.

Hlavným cieľom zvolania prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva, uskutočneného formou videokonferencie, bude touto formou schváliť doplnky rokovacích poriadkov komisií, VVO, MsR a MsZ tak, aby bolo možné tieto realizovať tiež prostredníctvom videokonferencií a teda aby bolo možné príslušné materiály pred rokovaním mestského zastupiteľstva prerokovať tak, ako to vyžadujú interné smernice mesta.

Následne, po prerokovaní materiálov v orgánoch mesta formou videokonferencií, bude v máji 2020 zvolané druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie, na účel prerokovania nariadení a ďalších materiálov, najmä tých, ktorých schválenie je naliehavé.

Obrázok: Pixabay by succo


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri