Informácia o projekte - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza4. 1. 2019 11:43

Mesto Prievidza uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, za účelom realizácie projektu, ktorý je zameraný na rekonštrukciu autobusovej stanice, predstaničného priestoru, rekonštrukciu a zvýšenie kapacít  záchytného parkoviska v tesnej blízkosti integrovanej zastávky ako aj na zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných oznamovacích prostriedkov.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza.
Hlavný cieľ bude dosiahnutý  prostredníctvom 2 špecifických cieľov:
1.    Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov verejnej osobnej dopravy
2.    Zlepšenie informačného a oznamovacieho systému pre cestujúcich
 
Špecifické ciele boli nastavené v nadväznosti na realizáciu 2 hlavných aktivít projektu, ktorými sú:

1.    Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice ako prestupného uzla a záchytného parkoviska
2.    Zlepšenie informačného systému pre cestujúcu verejnosť
Názov projektu Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska

Hlavný cieľ projektu  Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska

Schválená výška NFP 841 666,97 EUR
   
Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri