Informácia o projekte - Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza10. 4. 2019 15:43

.

Mesto Prievidza  realizuje projekt s názvom „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2019.
Identifikácia projektu
Názov: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H625
Miesto realizácie: Prievidza
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
NFP: maximálne do výšky 369 375,38 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ulici M. Mišíka v Prievidzi.
Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. Zlepší sa kvalita života obyvateľov mesta Prievidza so súčasným zabezpečením trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri súčasnom zvýšení jeho kvality a zaškolenosti detí materskej školy v meste Prievidza.
Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou špecifických cieľov:
1. zvýšenie kapacity materskej školy,
2. zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie,
3. zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania.


Info servis