Informácia o projekte „AdTech“10. 12. 2018 13:01

„AdTech“
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu Interreg V–A Slovenská republika - Česká republika.
Názov projektu:
AdTech
Kód ITMS2014+
304011D118
Názov operačného programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Výzva
Interreg V-A SK-CZ/2016/01
Názov prioritnej osi
Využívanie inovačného potenciálu
Špecifický cieľ
Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť na trhu práce
Vedúci partner projektu
Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner projektu
Mesto Prievidza
Termín realizácie projektu
01. 02. 2018 – 30. 06. 2020
Rozpočet projektu
Celkové výdavky projektu: 211.574,76 EUR
Výška finančnej podpory z EU (EFRR): 179.838,54 EUR
Rozpočet
Mesto Prievidza : 101 185,60 EUR
Statutární město Karviná : 110.389,16 EUR

     V dňoch 28.11.2018 a 06.12.2018 sa v rámci aktivity A08 - Školenia / tréning doktorandov / pedagógov uskutočnilo školenie garanta vývoja vzdelávacieho programu spolu s vývojármi/ lektormi z jednotlivých základných škôl a základných škôl s materskými školami, ktoré sa do projektu zapojili. Cieľom školenia bolo oboznámiť lektorov/ pedagógov so spôsobmi využívania vzdelávacieho programu tak, aby mohol byť overený vo výučbe. Preškolení lektori/pedagógovia pripravia s ohľadom na školský vzdelávací program vo svojich školách  jednoducho aplikovateľné cvičenia a úlohy pre žiakov v oblasti princípov, využitia a tvorby modelov v programe pre 3D tlač.
Po absolvovaní vzdelávacieho modulu budú žiaci ovládať základy konštruovania a modelovanie jednoduchých predmetov pomocou špecializovaného CAD softvéru  určeného pre deti a budú vedieť skenovať malé objekty pomocou jednoduchých skenerov alebo mobilných zariadení.
     Pre žiakov bude určite zaujímavé vytvorenie vlastných modelov pre tlač v 3D tlačiarňach, čo predstavuje veľkú motiváciu k rozvoju technického myslenia a zlepšenie digitálnych kompetencií.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri