Informácia o procese vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení5. 4. 2012 10:41

Mestu Prievidza bolo dňa 3. apríla 2012 doručené rozhodnutie MŠVVaŠ v zmysle príslušných ustanovení zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorým prerušuje konanie vo veci vyradenia ZŠ, Mariánska 554/19, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení do 26. apríla 2012. Súčasne bolo dňa 4. apríla 2012 doručené Rozhodnutie o vyradení III. ZŠ, S. Chalupku a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012.

Odbor školstva a starostlivosti o občana pri vyradení III. ZŠ, S. Chalupku postupuje v zmysle platnej legislatívy. Všetky vyžadované podklady predloží mestskému zastupiteľstvu. V tejto súvislosti sa už uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov III. ZŠ S. Chalupku a I. ZŠ S. Chalupku vo veci spoločného postupu premiestnenia žiakov, riešenia pracovnoprávnych vzťahov a majetku školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri